om_psykologene

Om Psykologene i Favne

om_psykologene

Om Psykologene i Favne

Her finner du oversikt over samtlige psykologer og psykologspesialister i Favne Psykologbistand. Du kan også lese mer om våre psykologer og psykologspesialister under den seksjon i Favne de tilhører.

Profilbilde av Pål-E Anonsen

PÅL-ERLING ANONSEN

DAGLIG LEDER OG PSYKOLOG FOR FAVNE PSYKOLOGBISTAND

Pål-Erling er psykolog og daglig leder i Favne. Utdannet ved Universitetet i Oslo og har klinisk arbeidserfaring fra ulike områder innen offentlig psykisk helsevern, inklusive behandling av utbrenthet, depresjon, angst, relasjonsvansker og rus- og alkoholavhengighet.

Pål-Erling har fra tidligere lederfaring fra sosialfaglig arbeid i Oslo kommune og fra offentlig psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten). Han har mange års erfaring som prosessveileder i personal- og ledergrupper innen helse- og omsorgstjenester. Foruten å være daglig leder i Favne utfører Pål-Erling organisasjonspsykologiske tjenester særlig knyttet til arbeidsmiljøproblematikk, konflikthåndtering og lederveiledning.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 952 34 375 – Epost: pea@favne.no

Endre Molaug Eriksen

ENDRE MOLAUG ERIKSEN

PSYKOLOG I FAVNE VOKSENKLINIKK

Endre er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten. Her har han jobbet med behandling av psykiske plager av varierende alvorlighetsgrad, med særlig fokus på depresjon, angst, relasjonsvansker, stress, livskriser, samt vansker knyttet til selvfølelse og identitet. Han har også erfaring med undervisning og gruppeterapi, spesifikt rettet mot depressive plager. Endre gjennomfører for tiden et spesialiseringsløp i psykodynamisk og psykoanalytisk orientert terapi ved Institutt for psykoterapi

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 482 84 130 – Epost: endre@favne.no

Profilbilde av psykolog Ragnhild Røijen

RAGNHILD RØIJEN

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE VOKSENKLINIKK

Ragnhild er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo og Hawaii Pacific University. Hun har fullført en fordypningsutdanning i kognitiv terapi ved Norsk forening for kognitiv terapi.

Ragnhild har arbeidet hovedsakelig med voksne og unge voksne innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i poliklinikk og i døgnavdeling. Hun har erfaring med å jobbe med psykiske plager av både lettere og sammensatt grad, både med fokus på utredning, forebygging, behandling med mestrings- og endringsfokus og stabilisering over tid. Hun har i hovedsak jobbet med ulike former for angst, depresjon, traumer, psykose, rus, stress-, sorg- og krisereaksjoner, samt oppfølging av pårørende.

Med bakgrunn i kognitiv terapi og interesse for positiv psykologi bruker hun ulike forståelsesmodeller for å bidra til innsikt i problematikk og fungering, og bruker ulike terapeutiske teknikker i mestrings-og endringsarbeid.

Ragnhild har erfaring med individualsamtaler, parsamtaler, pårørendesamtaler, og undervisning av både pasienter og annet helsepersonell. Hun har også erfaring fra å være gruppeterapileder, samt å være veileder for psykologer og annet helsepersonell.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager 08:00 til 16:00): 482 83 941. Epost: ragnhild@favne.no

Profilbilde av Pål E Olsen

PÅL ESPEN OLSEN

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE VOKSENKLINIKK

Pål er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo og University of Edinburgh. Han har erfaring fra Psykisk Helsevern og Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling og privat praksis. Pål har en spesialisering i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Han går for tiden i en fordypningsutdanning i ISTDP hos Dr. Patricia Coughlin.

I tillegg til psykoterapi, driver Pål med undervisning og veiledning av helsepersonell. Han underviser blant annet om bruk av jevnlige tilbakemeldinger fra klienter i terapi, som kan bidra til å gjøre terapi mer effektivt og avdekke samarbeidsvansker som hindrer utbytte av behandlingen.

Pål tilbyr terapi på engelsk og norsk.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (hverdager 08:00 til 16:00): 915 81 627. Epost: paal@favne.no

Isabelle Brandvol Hohle

ISABELLE ELEUTERI BRANDVOL HOHLE

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE VOKSENKLINIKK

Isabelle er spesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved NTNU i Trondheim. Isabelle har lang og bred klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten med barn, unge og voksne. Videre har hun erfaring med undervisning og veiledning av studenter ved profesjonsstudiet i psykologi (NTNU). Hun har ledererfaring fra både spesialisthelsetjenesten og NTNU, og har over flere år jobbet med sakkyndighetsarbeid.

Isabelle har fordypning innen kognitiv atferdsterapi, og er utdannet veileder innenfor samme felt. Hun har fordypning i psykodynamisk terapi og er sertifisert EMDR-terapeut (en traumefokusert behandlingstilnærming), der hun har påbegynt veilederutdanning.

Isabelle har erfaring med individualterapi, pårørendesamtaler, samarbeid med kommunehelsetjenesten og mekling mellom foreldre i konflikt. Hun har engasjert seg spesielt i traumespesifikk behandling, i tillegg til ulike typer angsttilstander, depresjon og mer generelle livsvansker.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (hverdager 08:00 til 16:00): 482 89 006. Epost: isabelle@favne.no

inger_grey-300x300

INGER ELLINGSEN

PSYKOLOG I FAVNE VOKSENKLINIKK

Inger er psykolog, og er utdannet ved universitetet i København. Inger har bred klinisk erfaring, hovedsakelig i spesialisthelsetjeneste både med ungdom og med voksne. Her har hun arbeidet med mennesker som har lettere psykiske plager og mer sammensatte problematikk.

Hun har erfaring både ungdom og voksne som i perioder strever med depresjon, angst, spiseforstyrrelser, rusmisbruk, traumer, akutte kriser, lav selvfølelse, stress og sorg. Hun er erfaring med veiledning av helsepersonell, og undervisning. Inger har fullført en videreutdanning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) ved det norske instituttet for ISTDP.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 906 66 110 – post: inger@favne.no

Profilbilde av psykologspesialist Oddbjørn Fiskefjell

ODDBJØRN FISKEFJELL

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE VOKSENKLINIKK

Oddbjørn Fiskefjell er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, bla. arbeid med barn og foreldre og døgnbehandling på institusjon, men har jobbet mest med psykoterapi for voksne med et bredt spekter av diagnoser og plager.

Hovedfokuset hans er emosjonsfokusert psykoterapi. Han har videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Kontaktinfo (ukedager fra 08:00 til 16:00): 909 20 571 – Epost: fiskefjell@favne.no

Profilbilde av Vidar

VIDAR M. S. HUSBY

PSYKOLOGSPESIALIST OG FAGLIG LEDER FOR FAVNE VOKSENKLINIKK

Vidar er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra flere deler av spesialisthelsetjenesten, både arbeid med voksne, barn og ungdom. I det daglige jobber han aller mest med psykoterapi, samt med veiledning av helsepersonell i kommune og barnevernstiltak og har jobbet mye med traumer.

Han har videreutdanning fra blant annet Institutt for Affektbevissthet og Psykoterapi, EMDR (en av flere metoder for bearbeiding av traumer), og er sertifisert i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). På den internasjonale ISTDP-konferansen i Berlin i 2015 samt i Göteborg i 2016 presenterte Vidar deler av sitt arbeid, han har publisert en fagartikkel om mobbing (Skolepsykologi nr. 2, 2009), og har ellers holdt flere foredrag om ulike psykologrelaterte tema.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 952 73 947 – Epost: vidar@favne.no

zemir_grey-300x300

ZEMIR POPOVAC

PSYKOLOGSPESIALIST OG FAGLIG LEDER FOR FAVNE BARN & UNGDOM

Zemir er psykologspesialist og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Han er en av gründerne til Favne Psykologbistand og fungerer i dag som faglig leder for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse. Zemir har en bred faglig bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten.

En del av oppgavene Zemir har i Favne er også knyttet til fagformidling. Han holder foredrag og underviser i psykologi og psykisk helse ved blant annet NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistprogrammet for norske psykologer. Han er også veileder for helsepersonell og faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern.

Zemir har også særkompetanse på migrasjonshelse og er medlem i Helsedirektoratets fagråd for likeverdige helsetjenester.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 951 26 304 – Epost: zemir@favne.no

Maren Larssen

MAREN FÆNN LARSSEN

PSYKOLOG I FAVNE VOKSENKLINIKK

Maren er psykolog, og er utdannet ved Universitet i Oslo. Maren har klinisk erfaring hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten med voksne og unge voksne. Hun har arbeidet med mennesker med psykiske vansker av ulik alvorlighetsgrad.

Maren har behandlingserfaring fra å jobbe blant annet med rusmisbruk, overvektsproblematikk, angst, depresjon, relasjonsvansker, stress og lav selvfølelse. Maren har en særlig interesse for hvordan fysisk aktivitet påvirker mental helse. Maren har 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) gjennom Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT). Hun gjennomfører for tiden et spesialiseringsløp i terapiformen ISTDP gjennom Norsk institutt for ISTDP

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager 08:00 til 16:00): 973 01 280. Epost: maren@favne.no

Profilbilde av Elvira Cooper

ELVIRA COOPER

PSYKOLOG I FAVNE VOKSENKLINIKK

Elvira Cooper er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Hun har bred erfaring med behandling av barn, ungdom og voksne med blant annet angst, depresjon, traumer og sorgreaksjoner. Elvira har bakgrunn som kommunepsykolog og fokuserer på individual- og familieterapi samt foreldreveiledning. Hun driver med veiledning av ansatte i kommunen i tillegg til undervisning og foredrag. Elvira gjennomfører for tiden et spesialiseringsforløp innen samfunns- og allmennpsykologi.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 902 41 076 – Epost: elvira@favne.no

Ida Holth 300x300

IDA HOLTH

PSYKOLOG I FAVNE VOKSENKLINIKK

Ida er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har fordypning i dynamisk psykoterapi og er i gang med videreutdanning i ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi). Ida har erfaring med behandling av blant annet angst, depresjon, rusavhengighet, sorg og traumer. Hun har tidligere vært tilknyttet Studenthelsetjenesten i Oslo, der hun har jobbet med temaer som selvfølelse, identitet og stress. Ida jobber også som redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 46811224 – Epost: ida@favne.no

forebygging av utbrenthet

KIRSTI SUNDE HANSEN

PSYKOLOGSPESIALIST OG DAGLIG LEDER FOR FAVNE ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

Kirsti er psykologspesialist siden 2007, har ledererfaring fra psykisk helsevern og lang erfaring med utvikling og organisasjonsarbeide. Særlig kompetanse og erfaring innenfor organisasjonsutvikling, lederutvikling, arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Kirsti har også lang erfaring med undervisning og veiledning innen arbeids- og organisasjonsrelaterte temaer for ledere og personalgrupper

Kirsti har bred erfaring fra ulike deler av spesialsthelsetjenesten og fra privatpraksis. Kirsti har jobbet klinisk med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser og har blant annet videreutdanning i kognitiv terapi og traumebehandling som EMDR I. Fullfører nå Executive Master of Management på BI.

Ta gjerne kontakt med Kirsti dersom det er noe du lurer på innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og Favnes tjenester.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 907 36 355 – Epost:kirsti@favne.no

Ida Graf 300x300

IDA JANNIKE GRAF

PSYKOLOG OG FAGLIG LEDER FOR FAVNE PAR- OG FAMILIETERAPI

Ida er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo. Ida tar i mot både par og familier med ulike typer problemstillinger innenfor familie og samliv.

Ida har erfaring fra arbeid i familievernet der hun jobbet med parterapi, foreldreveiledning, familiesamtaler, traumer og mennesker i livskriser. Hun har også bred erfaring fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten der hun har arbeidet med behandling av barn, ungdom og voksne, veiledning av andre faggrupper og gruppeterapi.

Ida har kompetanse i metoden emosjonsfokusert terapi for par (EFT), EMDR ved traumer, i tillegg til foreldreveiledningsmetoden Circle of Security Parenting (COS-P).

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 483 87 983 – Epost: ida.graf@favne.no

Synne Bræin

SYNNE BRÆIN

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE PAR- OG FAMILIETERAPI

Synne er psykolog og spesialist i familieterapi, og har lang erfaring fra familievernet der hun har jobbet med parterapi, mekling, foreldreveiledning og familieterapi.

Synne har de siste årene vært særlig engasjert i fagutvikling innenfor fastlåste konflikter mellom foreldre etter brudd, hvor hun har bidratt med forskningsartikkel og har utviklet undervisningsfilmer for fagfolk.

Som parterapeut har hun utdannet seg innen emosjonsfokusert parterapi (EFT) og hun har mye erfaring med metoden. Synne er entusiastisk tilhenger og bruker av emosjonsfokusert metodikk i arbeid med nære relasjoner.

Synne er også en mye brukt kursholder for par og foreldre (Godt Samliv, Bufferkurs, Fortsatt Foreldre). Hun er utdannet foreldreveileder i ICDP.

Hos oss jobber Synne i hovedsak med parterapi.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (mandag/onsdag/torsdag fra 08:00 til 16:00): 974 97 794 – Epost: synne@favne.no

Profilbilde av Sigrid Huun

SIGRID HUUN

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE PAR- OG FAMILIETERAPI – deltid

Sigrid er psykolog og spesialist i familieterapi, utdannet ved universitetet i Oslo. Hun har toårig etterutdanning i kognitiv terapi og i gruppeterapi.

Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten (både barn og voksne), fra privatpraksis og fra familievernkontor.  Der har hun i en årrekke jobbet med familier og par med ulike typer utfordringer, – som sorg, konflikt, kommunikasjonsproblemer, utroskap, ny- familier, foreldresamarbeid og sykdom.

Hun har også drevet mestringsgrupper for overvektopererte, holdt en rekke kommunikasjons- og samlivskurs for par, jobbet med konfliktløsning i bedrifter og veiledet ulike grupper helsepersonell.

Hennes ønske er å hjelpe par med å få et bedre samliv gjennom økt gjensidig forståelse av de ulikhetene som er mellom dem, slik at de kan gjøre forskjelligheten til en styrke, -ikke en trussel.

Hos Favne jobber hun deltid, og vil primært jobbe med par og relasjonsrelatert problematikk.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (mandag og fredag 08:00 til 16:00): 900 17 095. Epost: sigrid@favne.no

Selma Resulbegovic

SELMA RESULBEGOVIC

PSYKOLOG I FAVNE VOKSENKLINIKK– deltid

Selma er psykolog udannet ved Københavns Universitet, og er under spesialisering innen voksenpsykologi ved Institutt for aktiv psykoterapi. Hun har bred arbeidserfaring med voksne fra spesialisthelsetjenesten, både innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern.

Til daglig jobber Selma på en allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne, og gir individualterapi for mennesker med ulike psykiske vansker med varierende grad av alvorlighet og kompleksitet. Hun har blant annet god klinisk erfaring med problematikk som ulike stemningslidelser, tvang, spiseforstyrrelser, avhengighet, livskriser, traumer og relasjonelle vansker. Selma jobber ut fra en integrativ tilnærming, og bruker elementer fra ulike terapeutiske metoder tilpasset den enkelte. Selma er opptatt av å bruke sin psykologfaglige kunnskap sammen med klientens kunnskap om seg selv for å forstå og behandle psykiske vansker hos den enkelte.

Selma jobber deltid på Favne 1 dag / ettermiddag i uken.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 15:30): 405 14 651. Epost: selma@favne.no

Tone Normann-Eide

TONE NORMANN-EIDE

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE VOKSENKLINIKK – deltid

Tone er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år jobbet innenfor spesialisthelsetjenesten (offentlig psykisk helsevern) med klienter med det bredt spekter av psykiske lidelser,  både individuelt og i grupper.

Tone gir også veiledning til helsepersonell og har flere seminargrupper for studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Hun driver undervisning, skriver tekster, artikler og holder foredrag om en rekke psykologfaglige temaer.

Tone har en 3årig videreutdanning i Intensiv Dynamisk korttidsterapi (ISTDP), samt videreutdanning i gruppeterapi og mentaliseringsbasert terapi.

Høsten 2020 kom hun ut med boken Følelser – Kjennetegn, funksjon og vrangsider, som tar for seg 12 sentrale følelser og hvordan disse virker inn på våre liv og vår psykiske helse.

Tone jobber deltid på Favne 1 dag / ettermiddag i uken.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (torsdager fra kl 14:00) 992 69 671. Epost: tone@favne.no

Bilde kommer snart

INGRI LUTHEN

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE VOKSENKLINIKK – deltid

Ingri Luthen er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i København og med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Hun har også videreutdanning i kognitiv terapi, fra norsk kognitiv forening. Ingri har erfaring fra spesialisthelsetjenesten og rask psykisk helsehjelp i førstelinjetjenesten,og har jobbet både med voksne, barn/unge/foreldreveiledning.

De senere år har Ingri jobbet hovedsakelig med milde til moderate tilstander, blant annet ulike angstlidelser, depresjon, selvbildeproblematikk, stress, utbrenthet / utmattelse. Ingri holder også kurs, og driver noe undervisning av psykologer i spesialisering”

Ingri jobber deltid på Favne 1 dag / ettermiddag i uken.

Kontaktinfo: Jobbtelefon 986 83 899 Epost: ingri@favne.no

Lene Syversen

LENE SYVERSEN

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE VOKSENKLINIKK – deltid

Lene er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Oslo og med spesialisering i klinisk voksenpsykologi fra Institutt for aktiv psykoterapi (IAP). Hun gjennomfører for tiden videreutdanning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP). Hun har også gjennomført kurs i  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), en metode for traumebehandling.

Lene har bred erfaring fra arbeid med voksne og barn/unge i spesialisthelsetjenesten, både poliklinisk og på døgnavdeling. I senere år har hun i hovedsak arbeidet terapeutisk med voksne, med ulike psykisk plager av varierende alvorlighetsgrad. Hun har blant annet lang erfaring med problematikk som angst, depresjon, traumelidelser og relasjonelle vansker.

Lene jobber til daglig i spesialisthelsetjenesten, og arbeider deltid ved Favne 1 ettermiddag/kveld i uken.

Kontaktinfo: Jobbtelefon (onsdager fra kl 15:30): 921 73 109 – Epost: lene@favne.no

cathrine3_grey-300x300

CATHRINE JOHANSEN BURE

PSYKOLOGSPESIALIST I FAVNE VOKSENKLINIKK – deltid

Cathrine er psykologspesialist utdannet ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim og UC Berkeley, USA. Cathrine har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten, gjennom både individual- og gruppeterapi. Hun har jobbet med behandling av ulike typer psykiske lidelser og plager, som bl. a. angst og depresjon, selvfølelsesproblematikk, relasjonsvansker, livskriser og stressrelaterte plager. Videre har hun også erfaring med undervisning, veiledning av helsepersonell, rekruttering og lederutvikling.

Cathrine er tilknyttet Favne på deltid og tar i mot pasienter på ettermiddag/kveld 1dag i uken.

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 16:00 til 20:00): 469 08 108 – Epost: cathrine@favne.no

Ajla 300x300

AJLA TERZIC

PSYKOLOG I FAVNE VOKSENKLINIKK – i permisjon

Ajla er psykolog og utdannet ved Universitetet i Sarajevo med fordypning i klinisk psykoterapi ved Univerisité Libre de Bruxelles i Brussel. Ajla er også utdannet gestalt psykoterapeut ved Psiho Integrum og GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta) i Sarajevo medetterutdanning ved Gestaltinstitutt i Oslo.

Ajla har bred klinisk erfaring med fokus på individualterapi av voksne og ungdom med ulike typer psykiske utfordringer som traumer, sorg, tap, angst og depresjon, relasjonsvansker, selvfølelsesproblematikk, stressrelaterte plager, livskriser og rusproblemer. Ajla tar også i mot par med samlivsutfordringer. Ajla arbeider til daglig som psykolog i NAV.

Her hos oss på Favne jobber Ajla deltid på ettermiddag/kveld 1 dag i uken.

Kontaktinfo: ajla@favne.no

Profilbilde Gina Caspersen

GINA CASPERSEN

PSYKOLOG I FAVNE BARN & UNGDOM – i permisjon

Gina er psykolog og er utdannet ved Aarhus Universitet.
Hun har bred klinisk erfaring hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten, og arbeider med barn, ungdom og deres familier. Hun jobber med individual- og familieterapi, samt veiledning på systemnivå, blant annet skole, barnevern og foreldre/foresatte. I tillegg har hun erfaring med gruppeterapi og har jobbet mye med mennesker med minoritetsbakgrunn.

Gina jobber både med mennesker som har lettere psykiske plager og mer sammensatt problematikk.
Hun har kompetanse innenfor behandling av depresjon, angst, stress, spiseforstyrrelser, traumer og relasjonsvansker. Gina er sertifisert terapeut i Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT), og har jobbet mye med Familiefokusert Terapi (FBT) innenfor spiseforstyrrelser. Hun gjennomfører for tiden et spesialiseringsforløp i klinisk barn- og ungdomspsykologi ved Norsk Psykologforening.

Gina er tilknyttet Favne på deltid og tar i mot pasienter på ettermiddag/kveld 1 dag i uken.

Kontaktinfo: Jobbtelefon 405 52 518 (onsdager 15:00 til 1900) – Epost: gina@favne.no.

Eirik 300x300

EIRIK PAULSBERG

PSYKOLOG I FAVNE VOKSENKLINIKK– i permisjon

Eirik Paulsberg er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Han har bred erfaring innen individual-, par- og gruppeterapi, samt terapi med barn. Gjennom sitt virke som psykolog har Eirik jobbet med relasjonelle vansker, angst, depresjon, sorg, spiseforstyrrelser og kriser. I terapi har Eirik fokus på hvordan indre vansker ofte er uttrykk for relasjonelle problemer og hvordan vanskene lindres ved hjelp av terapi. Eirik gjennomfører et spesialiseringsforløp ved Karakteranalytisk Institutt og sitter i instituttets fagutvalg

Kontaktinfo Jobbtelefon (ukedager fra 08:00 til 16:00): 483 98 764 – Epost: eirik@favne.no