samtaleterapi

Angst

parterapi

Angst

Behandling av angst

Det er flere måter å tilnærme seg behandling av angst på, men i bunn og grunn handler det først og fremst om økt kunnskap om hva angst er for noe, og hvordan den påvirker deg. Deretter handler behandling av angst seg om en gradvis eksponering (øving) for de situasjoner som utløser angsten. Målet ikke nødvendigvis å fjerne angsten helt (deler av den kan være nyttig å ha), men at du lærer deg gradvis å mestre den og at den reduseres. Umulig, tenker du? Men, vi vet at med økt kunnskap om din angst, og med lærte mestringsteknikker kan det umulige bli mulig (i hvert fall mye bedre).

Men først (se om behandling av angst lenger ned), hva er egentlig en angst som en psykolog kan hjelpe deg med? Angstlidelser omfatter en rekke tilstander hvor hovedsymptomet er at man opplever en irrasjonell eller overdreven frykt – en frykt som ikke står i forhold til situasjonen. Angst betyr kort og godt redsel, og i visse situasjoner kan vi bli veldig redde uten at vi helt forstår hvorfor.

Noen opplever angst forbundet med spesifikke objekter eller veldefinerte situasjoner. Andre angsttilstander er ikke knyttet til en spesifikk ting eller situasjon, og vedkommende vet ikke hva han eller hun er redd for.

Angst kan ta form som en vedvarende uro og bekymring, eller forekomme som plutselige anfall.

Ønsker du å snakke med en våre psykologer om angst? Kontakt oss i dag!

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Symptomer

   Angst innebærer ofte en rekke fysiske symptomer, f.eks.:

   • kvalme​​
   • nummenhet i hender og føtter
   • muskelspenninger og/eller muskelsmerter
   • problemer med å svelge
   • pustevansker
   • konsentrasjonsvansker
   • skjelvinger og rykninger
   • svimmelhet
   • svetting
   • rastløshet
   • irritabilitet
   • tretthet
   • søvnløshet/søvnproblemer
   • hjertebank
   • redd for å dø
   • tristhet
   • uro

   Noen hovedtyper angstlidelser:

   FOBIER

   Ved fobier opplever man angst for bestemte objekter eller situasjoner. Det finnes tre hovedtyper av fobier:

   1. Ved agorafobi opplever man frykt for folkemengder, offentlige steder, reise med kollektivtrafikk eller for å forlate hjemmet. Felles for situasjonene er at man ønsker å finne en rask rømningsvei til et trygt sted.
   2. Sosial fobi er frykten for å bli kritisk gransket og evaluert av andre mennesker og en tilbøyelighet til å unngå ulike sosiale situasjoner. Sosial fobi kan være gjeldene kun i visse situasjoner, f.eks. det å spise eller snakke foran andre mennesker eller møte noen man er tiltrukket av. Frykten kan også være mer diffus og gjelde så og si alle sosiale situasjoner utenfor familien.
   3. Spesifikk fobi er frykt som er begrenset til svært spesifikke situasjoner, f.eks. dyr, insekter, høyder, torden, flyreiser, små rom, synet av blod eller skader, sprøyter eller tannleger.

   PANIKK

   Ved panikklidelse opplever man tilbakevendende anfall av alvorlig angst (panikkangst) som ikke er begrenset til en bestemt situasjon eller spesielle omstendigheter og som derfor er uforutsigbar. Anfallene kommer brått på og symptomer som plutselig innsettende hjertebank, brystsmerter, kvelningsfornemmelse, svimmelhet og uvirkelighetsfølelse er vanlig. Det forekommer ofte en sekundær frykt for å dø, miste kontrollen eller bli gal.

   Et panikkanfall kan være svært skremmende og blir ofte etterfulgt av en vedvarende frykt for å få flere anfall.

   GENERALISERT ANGST

   Generalisert angstlidelse er en tilstand kjennetegnet ved generell og vedvarende angst som ikke er begrenset til eller fremherskende i bestemte situasjoner. Den er generell. Angsten kan betegnes som ”frittflytende”.

   Det er gjerne ting eller hendelser i dagliglivet som blir gjenstand for angst. Engstelse for at en selv eller et familiemedlem vil bli syk eller utsatt for en ulykke er vanlig. Vanlige symptomer er vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, svette, ørhet, hjertebank, svimmelhet og ubehag i magen. Det forekommer gjerne rastløshet og en manglende evne til å slappe av.

   Generalisert angst er ofte knyttet til kroniske belastninger.

   TVANGSTANKER OG TVANGSHANDLINGER

   Tvangslidelse er kjennetegnet ved at man opplever tilbakevendende uønskede tanker og/eller tvangshandlinger.

   Tvangstanker er ideer, forestillinger eller impulser som dukker opp i bevisstheten igjen og igjen i en stereotyp form. Tankene er ikke lystbetonte, men ufrivillige og ofte frastøtende for personen. De vekker derfor intenst ubehag og redsel for at det kan være en reell risiko forbundet med å ha slike tanker. Personen forsøker ofte å motstå dem uten å lykkes.

   Tvangshandlinger eller tvangsritualer er handlinger som utføres for å dempe ubehag som tvangstanker medfører og forhindre en objektivt sett usannsynlig hendelse som innebærer skade på, eller er forårsaket av en selv, i å inntreffe.

   Formelle diagnostiske kriterier krever at tvangstankene eller handlingene må være tilstede i minst to påfølgende uker, ha ført til markert ubehag og gi en betydelig forstyrrelse av daglige rutiner, jobb, utdanning, sosiale aktiviteter eller forhold til andre.

   POSTTRAUMATISK STRESS (PTSD)

   Posttraumatisk stresslidelse en tilstand som oppstår som en forsinket reaksjon på en belastende hendelse eller situasjon av usedvanlig truende eller katastrofal karakter som sannsynligvis vil fremkalle sterkt ubehag hos de fleste mennesker.

   Personen gjenopplever traumet i påtrengende minner (”flashbacks”), drømmer eller mareritt eller opplever sterkt ubehag dersom han eller hun utsettes for omstendigheter som minner om traumet. Det foreligger unngåelse av aktiviteter eller situasjoner som minner om traumet. Andre symptomer er anspenthet, vaktsomhet, lettskremthet og søvnløshet.

   Formelle diagnostiske kriterier angir at symptomene har en varighet på mer enn en måned og fører til betydelig svekkelse på ulike områder i personens fungering (sosialt, yrkesmessig eller andre viktige områder).

   Ta kontakt!

   Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål om våre tjenester?

   Ta kontakt på telefonnummer 22 60 20 00 eller send en mail til favne@favne.no

   Behandling av angst

   Som nevnt over er det flere måter å tilnærme seg behandling av angst på, og ofte må behandling av angst tilpasses den enkelte. Grunnen til dette er at vi er forskjellige og at årsaken til vår angst kan være veldig ulik. For den ene kan årsaken være å finne i oppvekst og miljø, for den andre kan det har vært spesifikke hendelser som har utløst angsten, for den tredje kan angsten plutselig ha oppstått, og for den fjerne kan det være relatert til livet her og nå som ved for eksempel utmattelse, utbrenthet og depresjon.

   I Favne Psykologbistand benytter vi oss av flere tilnærminger til behandling av angst vurdert ut i fra type angst og årsak til angsten. Det første vi gjør sammen med deg er å kartlegge og vurdere dette. Deretter lager vi en behandlingsplan sammen med deg som beskriver både type tilnærming, hyppighet og varighet. Det vanligste er å benytte flere typer tilnærminger underveis. Vi evaluerer fortløpende og tilpasser behandlingen etter det som har effekt for deg.
   I Favne Psykologbistand vil du møte psykologer og psykologspesialister med lang og bred erfaring fra behandling av angst og alle typer angst. Av kjente og dokumenterte behandlingstilnærminger for angst vil psykologene i Favne kunne tilby:

   KOGNITIV TERAPI

   Kognitiv terapi har fokus på problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder angst. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

   Det finnes en rekke ulike former for kognitiv terapi som er lagt til rette for ulike typer av angst, og i Favne Psykologbistand vil du blant annet kunne få tilbud om:

   • Kognitiv atferdsterapi
   • Eksponeringsterapi
   • Metakognitiv terapi
   • Dialektisk atferdsterapi
   • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
   • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

   Les gjerne mer om hva kognitiv terapi er ved å følge denne lenken “Kognitiv terapi – Norsk forening for kognitiv terapi”.

   PSYKODYNAMISK TERAPI

   Denne tilnærmingen dreier seg om å oppdage, forstå og bearbeide følelser, og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet samt bli klar over hvordan vi unngår eller beskytter oss mot skremmende, smertefulle og forstyrrende tanker, følelser og opplevelser med beskyttelsesmekanismer som en gang kan ha vært nødvendige eller hensiktsmessige, men som i dag hindrer oss i å leve et godt liv. Fokuset er på hvordan vi bærer med oss og bruker bevisste og ubevisste erfaringer fra eget liv, både i relasjon til terapeuten og i relasjoner ellers. Vår personlighet, symptomer og ressurser utforskes og behandles også i selve terapirelasjonen (mellom deg og psykologen).

   Psykodynamisk terapi er ofte forbundet med en langtidsvarende terapi, men i dag er vanlig at det praktiseres varianter av kordtidsdynamisk terapi (KTP) med dokumentert effekt. Favne Psykologbistand tilbyr slike tilnærminger, inkludert:

   Les gjerne mer om psykodynamisk terapi her ved å følge denne linken “Spørsmål og svar om psykodynamisk terapi – Institutt for psykoterapi”.

   Kontakt oss!

   Ta kontakt med oss om du lurer på noe om angst og behandling eller ønsker å bestille en timeavtale gjennom at fylle ut skjema under

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Du kan også lese mer om angst og behandling av angst på vår egen blogg

    Favnebloggen

    “Sosial angst trenger ikke vare livet ut” av vår psykolog Inger Ellingsen

    “Hjertebank skal selv ha bank” av vår psykologspesialist Vidar Husby
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne