arb-org

Arbeidsmiljø

organisasjonspsykologi ikon_1

Arbeidsmiljø

Vi tilbyr: arbeidsmiljøundersøkelse

Er du bekymret for arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Da kan det tas initiativ til å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse. Er du leder kan du initiere dette på egen hånd. Er du ansatt kan du ta dette opp med ledelsen, eller gå via verneombudet i din bedrift. Det er alltid anbefalt å la en ekstern aktør gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser. Det er viktig at den som gjennomfører undersøkelsen er nøytral (ingen interesser) i forhold til bedriften.
Vi bistår bedrifter med å skreddersy og gjennomføre ulike typer arbeidsmiljøundersøkelser. Det er særlig to vanlige måter å gjennomføre en slik undersøkelse på: spørreskjema og/eller intervju med et utvalg av de ansatte.

Uavhengig av metode for innhenting av opplysninger lager vi alltid en skriftlig rapport etter gjennomført undersøkelse. Denne beskriver funn, vurdering av arbeidsmiljøet og forslag/anbefaling til tiltak. Tiltakene er enten rettet mot å gjenopprette (reparere) og/eller forebygge problemer i arbeidsmiljøet i tiden fremover.

Vi tilbyr også oppfølging og veiledning videre for å bistå både ledere og ansatte i denne prosessen.

 • Spørreskjemaer som ansatte fyller ut

 • Intervjuer med ansatte

Ta kontakt i dag 

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Hva er et arbeidsmiljø?

   Arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidsoppgavene våre. Et godt arbeidsmiljø virker positivt inn på både motivasjon, sykefravær og helsen til de ansatte, men også på produktivitet og resultatoppnåelse for organisasjonen og kostnader for samfunnet.
   Alle arbeidsplasser er forskjellige og derfor vil også arbeidsmiljøet, og eventuelle utfordringer, være ulike for ulike. Tiltak og intervensjoner må med andre ord skreddersys og tilpasses den enkelte organisasjonens behov.

   Arbeidsmiljø handler om hvordan vi påvirkes av fire faktorer i arbeidssammenheng:

   1. Psykososialt
   2. Organisatorisk
   3. Fysisk
   4. Kjemisk og biologisk

   Alle arbeidstakere har et psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Eksponeringen for fysisk, kjemisk og biologiske komponenter vil variere i større grad avhengig av hvor du arbeider. Kvaliteten på et arbeidsmiljø vil ofte være avhengig av disse fire faktorene og gi betydelig utslag på hvorvidt vi trives eller mistrives på jobb Det er det viktig at organisasjoner jobber både forebyggende og systematisk med alle fire faktorene.

   Psykososialt arbeidsmiljø

   Det psykososiale arbeidsmiljø handler både om hvordan vi har det sammen med kollegaer på jobb (psykologiske faktorer) og hvordan vi oppfatter arbeidssituasjon og arbeidsinnhold (sosiale faktorer).

   Det er en tydelig sammenheng mellom det psykososiale arbeidsmiljø og trivsel, helse, produktivitet og arbeidsevne.

   Vi vet at

   • støttende og rettferdig ledelse,
   • balanse mellom krav og kontroll,
   • positive utfordringer og
   • et støttende arbeidsklima

   er faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet i en positiv retning.

   Faktorer som påvirker arbeidsmiljøet i negativ retning er rollekonflikt og rolleuklarhet og mobbing og trakassering.

    

   Les mer om konflikthåndtering og vårt konflikthåndteringskurs for ledere.

   Arbeidsmiljøloven

   I Norge har vi Arbeidsmiljøloven som gjelder for alle arbeidsplasser i Norge, og som er utarbeidet for å sikre alles rett til et godt og trygt arbeidsmiljø.

   Loven beskriver at både arbeidsgiver, men også arbeidstakere har plikter og ansvar knyttet til å skape et godt arbeidsmiljø.

   Mange bedrifter har i tillegg egne etiske regelverk for å sikre dette ytterligere.
   Det er alltid en leders oppgave å gripe inn hvis arbeidsmiljøet ikke er forsvarlig.

   Samtidig har også ansatte en medvirkningsplikt både til å ta ansvar for å skape et forsvarlig arbeidsmiljø, men også til å informere hvis de oppdager konflikter, mobbing eller andre ting som påvirker arbeidsmiljøet i negativ retning.

   Som leder er det spesielt viktig at du har kjennskap til lovens innhold slik at du vet hva som er forventet av deg som leder og at du har fått opplæring i hvordan konflikter skal håndteres på en ryddig og saklig måte.

   Kort om mobbing og trakassering i jobbsammenheng

   Mobbing handler om situasjoner på arbeidsplassen der en enkelt person over lengre tid føler seg utsatt for negativ behandling av en eller flere kollegaer, og opplever at han/hun ikke kan forsvare seg .

   I arbeidsmiljøloven beskrives mobbing med begrepene “trakassering”, “uheldig psykisk belastning”, “krenkelse av integritet og verdighet” og “utilbørlig opptreden”. Det er forbud mot trakassering og krenkelse av ansatte på en arbeidsplass, og det er også forbudt å tie dersom du er vitne til eller får kjennskap til trakassering. Derfor må alle ansatte og ledere være forberedt på å håndtere og forebygge mobbing og trakassering.

   Mobbing kan utføres både direkte og indirekte. Eksempler på direkte mobbing er utskjelling, fleiping, trusler og underkjennelse av personens egenskaper. Indirekte mobbing handler om utfrysning, sosial isolering, utestengelse fra møter og kontakt.

   Forskning viser at årsaken til mobbing i stor grad kan knyttes til arbeidsmiljø og ledelse. Konsekvensene er alvorlig for ansatte som opplever mobbing, og det går også utover kollegaer og det generelle arbeidsmiljøet. Som leder er du særlig ansvarlig for arbeidsmiljøet og derfor også ansvarlig for å undersøke og handle hvis det viser seg at mobbing og trakassering finner sted.

   Ta kontakt!

   Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted?

   Ta kontakt med enten 22 60 20 00 eller send en mail til favneorg@favne.no

   Møt våre psykologer innenfor Arbeid og Organisasjon!


   Kontakt oss!

   Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted?

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt på

    favneorg@favne.no

    eller ring:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne