bedriftspsykologavtale

Arbeidsmiljø

bedriftspsykologavtale

Arbeidsmiljø

Vi tilbyr: arbeidsmiljøundersøkelse

Er du som ansatt eller leder bekymret for arbeidsmiljø på din arbeidsplass? Da kan det tas initiativ til å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse. Er du leder kan du initiere dette på egen hånd. Er du ansatt kan du ta dette opp med ledelsen, eller gå via verneombudet i din bedrift. Det er alltid anbefalt å la en ekstern aktør gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser. Det er viktig at den som gjennomfører undersøkelsen er nøytral (ingen interesser) i forhold til bedriften.

Vi bistår bedrifter med å skreddersy og gjennomføre ulike typer arbeidsmiljøundersøkelser. Det er særlig to vanlige måter å gjennomføre en slik undersøkelse på:

 • Spørreskjemaer som ansatte fyller ut

 • Intervjuer med ansatte

Ta kontakt i dag 

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Uavhengig av metode for innhenting av opplysninger lager vi alltid en skriftlig rapport etter gjennomført undersøkelse. Denne beskriver funn, vurdering av arbeidsmiljøet og forslag/anbefaling til tiltak. Tiltakene er enten rettet mot å gjenopprette (reparere) og/eller forebygge problemer i arbeidsmiljøet i tiden fremover. Vi tilbyr også oppfølging og veiledning videre for å bistå både ledere og ansatte i denne prosessen.

   Hva er et arbeidsmiljø?

   Arbeidsmiljø handler om hvordan vi påvirkes av tre faktorer i arbeidssammenheng:

   1. det fysiske (lokalene, luft og lys o.l.),
   2. det sosiale (kollegiale, relasjonelle o.l.)
   3. det psykologiske (stress, press, utrygghet, engstelse, o.l.)

   Kvaliteten på et arbeidsmiljø vil ofte være avhengig av disse tre faktorene, og prege arbeidsmiljøet i enten negativ eller positiv retning. Kvaliteten på dette vet vi gir betydelig utslag på hvorvidt man trives eller mistrives på jobb. Forskning viser klart og tydelig at arbeidsmiljøer hvor trivsel er høy er mer produktive og effektive (og ikke minst selvutviklende) enn arbeidsmiljøer hvor trivsel er lav.

   Psykososialt arbeidsmiljø

   Det psykososiale arbeidsmiljø handler mer spesifikt om hvordan vi som kollegaer relasjonelt påvirker og påvirkes av hverandre på jobben, og som til slutt også får betydelig innvirkning på trivsel. Særlig kan konflikter mellom kollegaer (inkl. mellom ledere og ansatte) påvirke arbeidsmiljøet svært negativt (både mellom individer, men også mellom grupper), mens gode og trygge relasjoner kollegialt kan heve kvaliteten på arbeidsmiljøet og trivselen betydelig.

   Les mer om konflikthåndtering og vårt konflikthåndteringskurs for ledere.

   Arbeidsmiljøloven

   I Norge har vi Arbeidsmiljøloven som gjelder for alle arbeidsplasser i Norge, og som er utarbeidet for å sikre alles rett til et godt og trygt arbeidsmiljø. Loven beskriver at både arbeidsgiver, men også arbeidstakere har plikter og ansvar knyttet til å skape et godt arbeidsmiljø. Mange bedrifter har i tillegg egne etiske regelverk for å sikre dette ytterligere.

   Det er alltid leders oppgave å gripe inn hvis arbeidsmiljøet ikke lenger er forsvarlig. Samtidig har også ansatte en medvirkningsplikt både til å ta ansvar for å skape et forsvarlig arbeidsmiljø, men også til å informere hvis de oppdager konflikter, mobbing eller andre ting som påvirker arbeidsmiljøet i negativ retning.

   Som leder er det spesielt viktig at du har kjennskap til lovens innhold slik at du vet hva som er forventet av deg som leder og at du har fått opplæring i hvordan konflikter skal håndteres på en ryddig og saklig måte.

   Kort om mobbing og trakassering i jobbsammenheng

   Mobbing handler om situasjoner på arbeidsplassen der en enkelt person over lengre tid føler seg utsatt for negativ behandling av en eller flere kollegaer, og opplever at han/hun ikke kan forsvare seg . I arbeidsmiljøloven beskrives mobbing med begrepene “trakassering”, “uheldig psykisk belastning”, “krenkelse av integritet og verdighet” og “ utilbørlig opptreden”. Det er forbud mot trakassering og krenkelse av ansatte på en arbeidsplass, og det er også forbudt å tie dersom du er vitne til eller får kjennskap til trakassering. Derfor må alle ansatte og ledere være forberedt på å håndtere og forebygge mobbing og trakassering.

   Mobbing kan utføres både direkte og indirekte. Eksempler på direkte mobbing er utskjelling, fleiping, trusler og underkjennelse av personens egenskaper. Indirekte mobbing handler om utfrysning, sosial isolering, utestengelse fra møter og kontakt.

   Forskning viser at årsaken til mobbing i stor grad kan knyttes til arbeidsmiljø og ledelse. Konsekvensene er alvorlig for ansatte som opplever mobbing, og det går også utover kollegaer og det generelle arbeidsmiljøet. Som leder er du særlig ansvarlig for arbeidsmiljøet og derfor også ansvarlig for å undersøke og handle hvis det viser seg at mobbing og trakassering finner sted.

   Ta kontakt!

   Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted?

   Ta kontakt med enten 22 60 20 00 eller send en mail til favneorg@favne.no

   Kontakt oss!

   Ønsker du mer informasjon eller å drøfte med oss om våre tjenester kan være til nytte og hjelp på ditt arbeidssted?

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt med enten:

    favneorg@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne