samtaleterapi 300x200

Traume og PTSD

samtaleterapi

Traume og PTSD

Traumatiske opplevelser kan etterlate varige merker på individer, og påvirker deres mentale, fysiske og emosjonelle helse på mange måter. Å forstå disse virkningene er nøkkelen ikke bare for de som har opplevd traumer, men også for deres nettverk av støttespillere, inkludert helsepersonell, familie og venner.

Å ta tak i og helbrede ens traumer er en personlig og ofte utfordrende reise, men det er også en sti fylt med håp og muligheten for bedring og vekst. Ved å utforske og anerkjenne skyggene kastet av tidligere traumer, kan individer ikke bare å komme seg sterkere videre, men lysne og blomstre, og forvandle smerte til en kraftfull fortelling om motstandskraft og håp.

Favnes eget EMDR traume-team!

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, vanligvis kjent som EMDR-terapi, er en strukturert og evidensbasert tilnærming designet for å hjelpe individer med å bearbeide belastende minner og opplevelser. Den er spesielt effektiv for å behandle posttraumatisk stress, men har også svært god effekt på andre psykiske helseproblemer, inkludert angst, depresjon og fobier.

Gjennom erfaring og videreutdanning har våre psykologer og psykologpesialister ervervet seg spesialkompetanse innen behandling av traumtiske opplevelser.

Kontakt oss i dag for timeavtale!

Vi tilbyr også konsultasjoner over video med våre psykologer.

  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

   Hva er traume og PTSD?

   Traumereaksjoner er i utgangspunktet en normal emosjonell stressrespons på en dypt forstyrrende og/eller urovekkende hendelse. Kjennetegnet er at hendelsen overvelder og overgår en persons evne til å takle den. Det kan være fordi hendelsen var så brutalt faretruende, kom så brått på, fjernet all trygghet og/eller tillit, eller at man rett og slett var for ung til å skulle klare å takle den – særlig uten hjelp.

   Et videre kjennetegn er at hendelsen der og da utløser sterke følelser av frykt, ubehag og hjelpeløshet. Det innebærer altså et massivt kontrolltap og opplevelse av panikk. I etterkant kan dette forplante seg på flere måter – som angst, depresjon, følelsesmessig nummenhet, søvnløshet og/eller vedvarende følelse av ubehag og fare. Traumet kan påvirke både atferd, følelser, selvoppfatning og relasjoner i etterkant.

   Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en mer alvorlig og varig reaksjon på slike hendelser, som fortsetter lenge etter at fare har passert. Denne tilstanden er langt mer enn “bare” en normal stressrespons – og sier noe om styrken i ettervirkningene fra traumet.

   Vanligste symptomer på PTSD

   Symptomer på PTSD er typisk gruppert i fire kategorier:

   1. Påtrengende tanker: gjentakende, uønskede minner, mareritt, eller flashbacks fra hendelsen(e)
   2. Unngåelse: å unngå påminnelser om den traumatiske hendelsen, inkludert tanker, følelser, mennesker, steder og aktiviteter.
   3. Negative endringer i tenkning og stemning: konsentrasjons- og hukommelsesvansker, følelser av håpløshet, likegyldighet og distanse.
   4. Endringer i fysiske og emosjonelle reaksjoner: å være lett skremt, føle seg anspent, ha problemer med å sove, og å ha sinne- og/eller gråteutbrudd.

   Ler mer utfyllende om PTSD og symptomer hos HelseNorge

   Hva kan utløse traume og PTSD?

   Traumer kan stamme fra ulike engangsopplevelser som blant annet:

    • Ulykker
    • Trusler og vold
    • Mishandling og overgrep
    • Tap/separasjon fra en kjær

   Eller fra mer vedvarende stressopplevelser som:

    • Mobbing og utestengelse
    • Barnemishandling og omsorgssvikt
    • Trusler og vold i hjemmet
    • Alkohol og rus i hjemmet
    • Krig

   Enhver hendelse som en person oppfatter som fysisk eller følelsesmessig skadelig eller truende, kan utløse traumereaksjoner for den enkelte. Men, det som kan være traumatisk for én person, er kanskje ikke det for en annen – uten at dette har noe betydning for den enkelte som strever med traumereaksjoner.

   Ettervirkninger av traumatiske opplevelser

   Ettervirkningene fra traumatiske opplevelser kan være komplekse og mangefasetterte, og påvirker hver enkelt person forskjellig. Noen kan ha mange og sterke ettervirkninger, mens andre kan ha færre og mildere ettervirkninger.

   Selv om arten og alvorlighetsgraden i traumatiske opplevelser varierer sterkt, så kan de langsiktige innvirkningene på en persons nåværende fungering, atferd og generelle velvære være både dyp og gjennomgripende – uavhengig av akkurat hva som skjedde. Det som kan være traumatisk for én person, er kanskje ikke det for en annen, og fremhever det personlige aspektet av hvordan traumer oppleves og bearbeides.

   Ettervirkningene kan manifestere seg på mange ulike måter – og det er graden av det som får størst betydning i vurderingen av traume og PTSD.

   Psykisk og Emosjonelt

   Depresjon og Angst: Overlevende av traumer kan oppleve langvarig depresjon, preget av vedvarende tristhet, tap av interesse for aktiviteter og følelser av håpløshet. Angst er også vanlig, og manifesterer seg som konstant bekymring, økt nervøsitet og en generell følelse av uro.

   Emosjonell Dysregulering: Traumer kan føre til vanskeligheter med å håndtere følelser, noe som resulterer i humørsvingninger, intens sinne, vedvarende frykt eller følelser av nummenhet og distanse.

   Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD): PTSD er kanskje den mest kjente ettervirkningen av traumer, som omfatter symptomer som flashbacks, mareritt, alvorlig angst og ukontrollerbare tanker om den traumatiske hendelsen.

   Atferdsmessig og Sosialt

   Unngåelse og Hypervigilans: De med traumatiske opplevelser kan unngå steder, mennesker eller aktiviteter som minner dem om traumet, noe som alvorlig begrenser deres livserfaringer. Alternativt kan noen bli hypervigilante – konstant på vakt og overdrevent oppmerksomme på oppfattede trusler. Begge deler handler om et følelsesmessig behov for å være i beredskap.

   Relasjonelle Utfordringer: Traumer kan betydelig påvirke relasjoner og hvordan man samhandler med andre. Tillitsproblemer, frykt for intimitet eller ubevisste mønstre av å gjenskape traumatiske dynamikker i relasjoner er vanlige utfordringer for noen som har opplevd traumatiske hendelser.

   Øvrig Helse

   Kroniske Helseproblemer: Det er økende bevis på at traumer, spesielt når de oppleves i barndommen (kjent som Negative Barndomsopplevelser, eller ACEs), kan øke risikoen for kroniske helseproblemer som hjertesykdom, fedme og diabetes, samt en forkortet levetid.

   Alkohol- og rusmisbruk: Enkeltpersoner kan ty til alkohol, narkotika eller andre skadelige atferd som mestringsmekanismer for å bedøve deres smerte eller for å unnslippe fra deres traumatiske minner.

   Hvordan jobber vi med traume og PTSD i samtaleterapi?

   Traume og PTSD trenger ikke være livslange dommer; de er sterke utfordringer som, når konfrontert med empati, forståelse, og profesjonell veiledning, kan lede til dyp personlig vekst og styrking av en selv. Psykoterapi kan åpne veier ikke bare til økt forståelse, aksept og normalitet, men mot en ny styrke og klokskap.

   Det handler om å forstå at selv om traumer kan være en del av ens historie, definerer de ikke hele reisen.

   Psykoterapi kan tilby kraftfulle verktøy og tilnærminger for individer som søker å ta tilbake livene sine fra skyggene av tidligere opplevelser.

   Psykolog terapi traume og ptsd

   Terapi som skreddersys deg!

   Psykoterapi tilbyr en rekke tilnærminger for å hjelpe i prosessen med å forstå, håndtere, og komme seg fra traume og PTSD. Valget og effekten av terapi avhenger derfor ofte av individuelle preferanser, spesifikke symptomer og konteksten til traumet.

   Det vanlige er at terapien i samarbeid med psykologen skreddersys deg ut i fra hva du opplever som mest hjelpsomt, og at den ofte inneholder en kombinasjon av ulike psykoterapeutiske tilnærminger.

   I Favne Psykologbistand kan våre psykologer tilby følgende behandlingstilnærminger:

   Kognitiv atferdsterapi (KAT): KAT fokuserer på å identifisere og deretter endre på negative tanke- og atferdsmønstre for å bistå pasienter med å konfrontere og omforme sine traumatiske opplevelser. Tanker, følelser og handlingsmønstre knyttet til traumet blir kartlagt, og deretter utforskes mulighetsrommmet for endring av mønstrene.

   Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): EMDR involverer å gjennomgå traumatiske opplevelser mens man gjør spesifikke øyebevegelser. Dette for å hjelpe individer med å bearbeide minnene og lindre deres emosjonelle belastning. Les gjerne mer her om EMDR og MØT VÅRT EMDR PSYKOLOGTEAM.

   Psykodynamisk Terapi: Denne utforsker hvordan tidligere opplevelser og emosjonelle traumer former nåværende atferd og følelser, og sikter mot å øke selvbevissthet og forståelse av tidligere påvirkninger på nåværende atferd for å kunne gjøre bevisste valg og endringer.

   Gruppeterapi: Å dele erfaringer i en gruppesetting kan redusere følelser av isolasjon og stigma, samtidig som det gir støtte og innsikt fra jevnaldrende.

   Målene med psykoterapi for traume og PTSD

   Bearbeide traumet: Å hjelpe med å regulere minner, følelser og adferd knyttet til traumet.

   Forbedre mestringsstrategier: Å lære effektive måter å få kontroll og håndtere emosjonelt og mentalt stress.

   Forbedre selvomsorg: Få hjelp med å øke evne til selvivaretakelse – som for eksempel grensesetting.

   Gjenoppbygge trygget: Å styrke og gjenvinne kontroll over livet.

   Håndtere eventuelle tilleggsvansker: Som depresjon og angst og lignende.

   Har du spørsmål om behandling av traume og PTSD – eller ønsker bestille time?

   KONTAKT OSS I DAG!

    Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

    Ta kontakt enten:

    favne@favne.no

    eller ringe:

    22 60 20 00

    (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
     Meld meg på nyhetsbrev fra Favne