psykologifaglig_veil

Favnes prosessveiledning

psykologifaglig_veil

Favnes prosessveiledning

Det å jobbe med direkte og relasjonelt med mennesker som har omfattende hjelpe- og omsorgsbehov utfordrer oss både som medmenneske og som profesjonell hjelper. Derfor tilbyr vi psykologfaglig prosessveiledning til personalgrupper innen helse-, sosial-, og omsorgsarbeid med et todelt mål: 1) bidra til økt psykologfaglig forståelse i hjelpearbeidet, og 2) forebygge slitasje, empatitretthet og utbrenthet i selve hjelperollen.

“Å forvente å skulle daglig forholde seg til andres vansker, smerte, nød, hjelpeløshet, tap og lidelse, og ikke bli påvirket av det , er like realistisk som å forvente å bade i havet uten å bli våt”.

Følelsesmessig påvirkning i et profesjonelt hjelpearbeid er med andre ord vanskelige å unngå. Det er en naturlig del av arbeidet. Det er oppturer og det er nedturer, og det kan være lett og det kan være tungt.

Et profesjonelt hjelpearbeid kan  både være spennende og meningsfullt, men også til tider frustrerende, bekymringsfullt og uttømmende. Hjelpearbeid er komplekst, og hvordan håndterer vi egentlig denne kompleksiteten, både som privatperson og som profesjonell? Vår prosessveiledning setter fokus på nettopp dette.

Favnes prosessveiledning

Favne Psykologbistand tilbyr prosessveiledning som har et faglig utgangspunkt i anerkjente prinsipper om at vi gjennomgår visse stadier som profesjonell hjelper; fra nybegynner til erfaren. Visse faser og problemstillinger har visse psykologiske og emosjonelle utfordringer ved seg, og disse kan føre til enten videre utvikling eller til grader av stagnasjon for den profesjonelle (både generelt og i enkeltsaker) avhengig av hvordan vi håndterer og løser utfordringene.

Gjennom prosessveiledning forsøker vi å bevisstgjøre og alminneliggjøre faktorer om øker risiko for profesjonell stagnasjon, samt drøfte hvordan vi kan komme fremover i vanskelige saker og oppleve fremgang. Målet med dette er å redusere risiko og forebygge stagnasjon, og dermed legge til rette for modning og utvikling som profesjonell hjelper.

Vi fokuseres spesielt på 4 faktorer i vår prosessveiledning:

 1. Følelsesmessige reaksjoner i møte med mennesker med hjelpebehov
 2. Den profesjonelle hjelperollen
 3. Gruppedynamiske prosesser i personalgruppen/teamet
 4. Egenomsorg og beskyttende faktorer i miljøterapeutisk arbeid

1. Med fokus på følelsesmessige reaksjoner

Vår prosessveiledning tilrettelegger for refleksjon over den enkeltes og personalgruppens reaksjoner på arbeidets følelsesmessige sider. Målet er å forsøke å forstå, samt håndtere egne følelsesmessige reaksjoner på en måte som kan utvide forståelsen av brukerens eller klientens vansker. Hvorfor reager vi som gjør? Hvorfor tenker vi som gjør? Og hvorfor agerer vi som vi gjør?

På denne måten forsøker vi å bidra til en hjelpsom bevisstgjøring som igjen kan dempe belastningene for den enkelte medarbeider og også kunne motvirke uheldige prosesser i teamet.

2. Med fokus på hjelperollen

Vi veileder også ut fra et fokus på forståelse av hvilken rolle vi har i det profesjonelle hjelpearbeidet vi utøver. Hvilke rammer jobber vi under? Hva er mandatet vårt? Hvilket ansvar har vi? Hva er formålet med vår hjelp? Og ikke minst, hva slag teori, empiri og metodikk er hjelpearbeidet vårt forankret i?

“Relasjon uten rammer og struktur blir fort utflytende og formløst, mens rammer og struktur uten relasjon blir rigid og formålsløst. Dette er derfor to elementer i et profesjonelt hjelpearbeid som er helt avhengig av hverandre – vi kan ikke ha bare det ene uten det andre”

Fag, rammer og struktur for et profesjonelt hjelpearbeid er både hjelpsomt og beskyttende i det å stå både tett og nært i relasjon med den hjelpetrengende.

3. Med fokus på personalgruppen og teamet

Et profesjonelt og relasjonelt hjelpearbeid vil som nevnt påvirke den enkelte, men det vil også påvirke personalgruppen som helhet og sette igang kjente gruppedynamiske prosesser (både gode og dårlige). Det er for eksempel ikke uvanlig at et utfordrende og komplekst hjelpearbeid kan føre til personalkonflikter og dårlig arbeidsmiljø.

Noen grupper blir opptatt av å finne syndebukker, andre blir svært lederavhengige, noen grupper fragmenteres i klikker, mens andre grupper igjen mister energi og blir passive og resignerte.

Vår prosessveiledning i profesjonelt hjelpearbeid retter et direkte fokus på slike underliggende gruppeprosesser for å bevisstgjøre personalgruppen og øke forståelsen av hva som forårsaker dynamikken. Er det for eksempel på grunn av sammensettingen av personer i gruppen? Er det på grunn av utfordringer i møte med klientene? Eller er det på grunn av organisatoriske mangler?

4. Veiledning som et helsefremmende tiltak for dine ansatte

En kombinasjon av belastende følelsesmessige utfordringer i hjelpearbeidet og uheldige gruppeprosesser i teamet kan over tid føre til personalslitasje. I verste fall kan dette føre til et høyt sykefravær eller hyppig utskiftning av ledere og personal ved at de flytter seg til andre arbeidssteder. En slik dynamikk vil i tilfelle kunne sette både den enkelte medarbeider og hele personalgruppen ute av stand til å utøve helse-og omsorgsarbeid på en god måte.

Vår prosessveiledning setter fokus på beskyttende faktorer i et profesjonelt hjelpearbeid, og hva som skal til for å øke både egenomsorg og en bedre gruppedynamikk. Målet er å skape et trygt sted for faglig og profesjonell utvikling. Et slikt fokus mener vi kan forebygge unødvendig slitasje på personalet og uheldige konsekvenser for arbeidsstedet.

Ta kontakt!

Ønsker du mer informasjon eller å drøfte muligheter for veiledning på ditt arbeidssted, ta gjerne kontakt med oss i dag!

Form og innhold

Prosessveiledningen tar ofte utgangspunkt i en konkret sak («case») eller en konkret problemstilling på arbeidsstedet. Tematikk, form, hyppighet og varighet tilpasses personalgruppens behov. Vi kan også tilby en oppstartspakke med tre timers innføring i prosessbasert veiledning hvor det undervises i ”Faser i Hjelperrollen” og ”Følelsesmessige Utfordringer i Møte med Store Hjelpebehov”.

Prosessveiledning på nett

Pandemien tvang oss og mange andre til å utføre tjenester på nett, for vår del via videomøter. Dette har vi gjort oss overraskende gode erfaringer med, også når det gjelder prosessveiledning for personalgrupper. Dette kan du lese mer om her: “Gruppeveiledning på nett: 3 fordeler!“. Vi fortsetter derfor å tilby prosessveiledning på nett dersom dette er ønskelig og/eller mest praktisk for gruppen!

Kom igang!

Kontakt oss i dag på 22 60 20 00 eller send forespørsel til favne@favne.no.

Fremgangsmåte

Vi starter alltid et oppdrag innen prosessveiledning med et forberedende møte hvor vi drøfter ønsket innhold, fokus, form, hyppighet, varighet og mål for veiledningen. Deretter skriftliggjøres dette i en veiledningskontrakt.

Priser

Vår priser er timebasert og settes ut i fra antall personer i personalgruppen, reisevei og eventuelt forarbeid/etterarbeid. Det er også mulig at personalgruppen møter i våre kontorlokaler i Oslo sentrum.

Kontakt oss!

Har du spørsmål vedrørende vår prosessveiledning eller ønsker å drøfte en bestilling?
  Meld meg på nyhetsbrev fra Favne

  Ta kontakt enten:

  favne@favne.no

  eller ringe:

  22 60 20 00

  (dersom vi ikke kan ta telefonen, legg igjen beskjed og vi ringer opp så snart vi har anledning).
   Meld meg på nyhetsbrev fra Favne