Personvernerklæring for Favne Psykologbistand AS

27. september 2018

Favne Psykologbistand AS er forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å redegjøre for hvordan vi behandler personopplysninger. Her kan du lese vår personvernerklæring:

Behandling av personopplysninger i Favne Psykologbistand AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Favne Psykologbistand behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Informasjonssikkerhet og personvern er høyt prioritert av Favne Psykologbistand, og er underlagt reglene i personopplysningsloven og regler om konfidensialitet og informasjonssikkerhet.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler Favne Psykologbistand daglig leder Pål-Erling Anonsen. Kontaktinformasjonen til Favne Psykologbistand er:

Besøksadresse: Pilestredet 15B, 0164
Postadresse: Pilestredet 15B, 0164
E-post: favne@favne.no
Telefon: 22602000
Organisasjonsnr.: 925758124

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på favne@favne.no

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:

 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen og som er nødvendig å oppbevare for at vi skal kunne bistå den som henvender seg til oss. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg som tar kontakt.
 • Sende ut nyhetsbrev, gi informasjon om vår virksomhet og markedsføring av våre tjenester: Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke gitt av deg på e-post eller på våre nettsider.
 • Ta i mot påmeldinger til kurs o.l. Navn, telefonnummer, e-postadresse, fakturaadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av påmeldingen og som er nødvendig å oppbevare for at vi skal kunne registrere og koordinere kurset og påmeldte. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke gitt av deg på e-post eller på våre nettsider.
 • Rekruttering til nye stillinger hos oss: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt og slettes når rekrutteringsprosessen er avsluttet.
 • Vi registrerer fødselsdato fra de som tar kontakt med oss for behandling av hensyn til sikker identifisering av vedkommende, og for å kunne opprette lovpålagt journal knyttet til behandlingsforløpet.
 • Favne Psykologbistand AS.no benytter såkalte informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir lagret på din datamaskin av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon som blir brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk. Informasjonskapsler på Favne Psykologbistand AS.no blir brukt til å:
  • Føre statistikk over hvor mange som besøker hver enkelt side, hvor lenge de er på en side, hvilke andre sider de åpner og hvilket land man er i når man er inne på siden. I tillegg telles det hvor mange ganger hver enkelt side deles på sosiale medier via knappene på nettsiden. Statistikken lagres anonymt slik at vi ikke kan identifisere deg. Favne Psykologbistand bruker statistikken til å forbedre nettstedet og sine tjenester.

Informasjonskapslene kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Dette vil imidlertid kunne få konsekvenser for bruken av nettstedet. Du vil for eksempel ikke kunne logge deg inn.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

2. Innhenting og lagring av personopplysninger for deg som er pasient hos oss

Som en tjeneste som yter helsehjelp, er Favne Psykologbistand pliktig til å føre elektronisk journal etter bestemmelsene i helsepersonellovens kapittel 8 – §§ 39 flg. og forskrift om pasientjournal når du er pasient hos oss.

Journalopplysninger er kun tilgjengelig for din behandler (dersom ikke lovbestemte unntak tilser noe annet). Journalsystemet er lukket og ingen andre enn Favne Psykologbistand har innsynsmuligheter. Pasienten har rett til innsyn i egen journal. Pasienten har videre rett til retting og sletting av journal i henhold til visse vilkår. Pasienten har også rett til å motsette seg utlevering av journal eller opplysninger i journal, jamfør pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 5.

Typer personopplysninger som lagres om deg i pasientjournal er:

 • Bakrunnsinformasjon om deg relevant for å kunne bistå deg med helsehjelp
 • Vurderinger knyttet til din tilstand/problematikk
 • Oppsummering fra sine løpende konsultasjoner
 • Avslutningsnotat/epikrise med en oppsummering av ditt behandlingsforløp

For mer informasjon om journalføring og dine rettigheter, se blant annet:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-8-dokumentasjonsplikt-11475#§-39.-plikt-til-å-føre-journal

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag (for eksempel meldeplikten; pågående eller fremtidige planer om kriminalitet, og fare for eget eller andres liv) som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Favne Psykologbistand bruker databehandlere (de som drifter våre databaser) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside (www.datatilsynet.no)

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til favne@favne.no.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til favne@favne.no og be om dette.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på tilsynets nettsider (www.datatilsynet.no).

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

8. Navn på behandlingsansvarlig

Hvis du har kommentarer til denne erklæringen eller spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post(a)bambuscommunication.no, eller kontakte behandlingsansvarlig:

Navn på behandlingsansvarlig: 
Ole Christian Sandvoll

Rådgiver i Bambus AS

Adresse: Mastemyr Bedriftssenter, Lienga 6, 1414 Trollåsen

Org. nr.: 915 525 687

Telefonnummer: +47 22 12 00 56

E-post til behandlingsansvarlig: post(a)bambuscommunication.no