blogHva erSelvhjelp

Bilde: Mie Simonnæs

Når parforholdet utvikler vansker som synes å bli værende, kan det være nyttig å få inn en annens blikk på problemet. Jungelen av tilbydere av parterapi er stor. Vi forsøker med dette å gi deg en lyn-innføring til hjelp for deg som søker parterapi i Oslo.

Et raskt søk på Google med søkeordene ”parterapi i Oslo” gir et overveldende mylder av ulike tilbud, tilnærminger og terapeuter for par. Hvordan velger man hva som passer, virker og er effektivt? Her forsøker vi å lage en slags guide for parterapi. Vi fokuserer på:

 • Hva slags utdanning og tilnærming til samlivsvansker har parterapeuter?
 • Hvor kan man henvende seg for å komme i gang med parterapi?
 • Hva kan man forvente av utbytte og effekt av parterapi?

Når kan man ha nytte av parterapi?

Det er ingen klare fasitsvar på dette, men vanlige problemstillinger hos par som søker parterapi er:

 • Lite nærhet og intimitet samt økende relasjonell distansering fra hverandre
 • Problemer med sexlivet
 • Jevnlige fastlåste krangler om de samme ting
 • Daglige misforståelser og dårlig kommunikasjon
 • Ulikheter og forskjeller som frustrerer sterkt
 • Skjevhet i arbeids- og omsorgsoppgaver
 • Vansker med å skjerme øvrig familie (inkl. barna) og venner fra konfliktene
 • Jobben og venner har blitt et friminutt
 • Bleknet ”tosomhet”
 • Ofte og/eller vekslende tanker om brudd (eller et faktisk av-og-på forhold)

Har man ett eller flere av disse problemområdene markant tilstede i forholdet, er følgen ofte at forholdet bryter begge parter mer ned psykisk og emosjonelt enn det bygger opp og er til støtte. Dette er ofte en nedadgående spiral med økende problematikk, og i tilfelle en utvikling det kan bli veldig viktig å bryte. Det er i slike situasjoner man kan ha utbytte å oppsøke og prøve parterapi. Det vil si; når paret ikke selv klarer å fikse samlivsvanskene lenger.

Hva slags utdanning og tilnærming til samlivsvansker har parterapeuter?

Det å kalle seg terapeut er ikke en beskyttet tittel i Norge, og dermed kan hvem som helst si at de driver terapi, også parterapi, uavhengig av utdanning. Man må altså ikke være psykolog for å tilby parterapi eller samlivskurs. Mange av de som tilbyr parterapi (som ikke er psykologer) har dog som regel videreutdanning og kurs i det som kalles enten par-, samlivs- og familieterapi. Dette er alt fra høyskoleutdanninger til helt private kurs og etterutdanninger. Varighet varierer fra 1-3 dager til 2-3 år.

Innenfor denne kategorien av parterapi finnes så mange ulike teoretiske retninger og variasjon i innhold og varighet at det ikke er hensiktsmessig å gjennomgå alle sammen her. I tilfelle man er interessert i å prøve ut slik parterapi, anbefales det at man leser seg opp på den spesifikke metodikken og den faglige forankringen (inkludert eventuelle forskningsbaserte virkninger og resultater) til den enkelte tilbyder. Deretter må man kjenne godt etter om dette er noe som kunne passe for begge i parforholdet.

Hva er psykologers kompetanse på samlivs- og parterapi?

Psykologer har en lengre grunnutdanning i hvordan vi mennesker tenker, føler, handler, og samhandler. Dette skal gi en solid basisforståelse for hva som er viktig for god psykisk helse og sunn personlig utvikling. I sentrum for denne forståelsen står viktigheten av vårt relasjonelle liv og forskning på hva som utgjør trygge og sunne relasjoner med betydningsfulle andre.

Psykologer lærer i tillegg helt grunnleggende og forskningsbaserte tilnærminger og intervensjoner for å kunne øke bevissthet og innsikt i sider ved en selv. Dette igjen som en nødvendighet for å kunne oppnå endring og/eller bedring, også i relasjon med andre. Psykologer flest vil derfor være opptatt av hva som foregår i deg som individ og hva som oppstår av dynamikk i samhandling med andre.

Noen psykologer bygger opp ytterligere kompetanse parterapi gjennom arbeidserfaring, veiledning og faglig fordypning, mens andre går spesifikke videreutdanninger og/eller kurs innenfor området. Det finnes også psykologer som er spesialister i klinisk familieterapi (som etterutdanning).

Gir alle psykologer lik parterapi?

Svaret på dette er nei. På den ene siden har nok psykologer et nokså likt teoretiske utgangspunkt for sin forståelse av samliv og hva som skaper samlivsvansker, men hvilke tilnærminger/intervensjoner/metodikk som brukes i terapien kan variere. Noen er mer fremoverlente enn andre og gir kanskje mange konkrete vurderinger, anbefalinger, tips og råd. Andre er mer tilbakelente og utforskende for å tilrettelegge for at dere som par selv skal kunne komme frem til egne løsninger og beslutninger. Det vanlige er en kombinasjon av dette.

Men, det som er viktig er at alle psykologer skal ha i felles (som er et strengt krav til alle psykologers virksomhet) at metodikken som brukes er forankret i forskningsbasert empiri. Det vil si at de skal kunne vise til forskningsbaserte resultater for sitt teoretiske ståsted og sine tilnærminger.

Det at psykologer gjør noe ulikt betyr nok bare at det finnes flere måter å møte samlivsvansker på, og at det ikke nødvendigvis finnes en riktig eller en gal måte. Igjen blir det viktig for deg som søker etter parterapi å lese deg litt opp hva den enkelte tilbyder profilerer seg på, for deretter å vurdere om dette kan passe for deg og dere.

 Har man rett til parterapi fra offentlig helsetjeneste?

Svaret på dette er nei. Vansker i parforhold anses ikke som helsemessige plager/psykiske lidelser som utløser refusjonsbasert behandling fra det offentlige. Man kan dog få alvorlige psykiske plager på grunn av å være i et dårlig parforhold, men dette får man først og fremst hjelp til i det offentlige på et individuelt nivå (se Favnebloggens guide til psykolog i Oslo).

Den eneste offentlige etaten som tilbyr refusjonsbasert/gratis parterapi i Norge er familievernkontoret Buf-etat (barne-, ungdoms- og familieetat) som ligger under Buf-direktoratet. Denne etaten tilbyr blant annet parterapi, familieterapi og samlivskurs. Her prioriteres barnefamilier og det er stor variasjon på ventetid og hvor lenge/mange ganger man får gå. Det er også variasjon i hvilken yrkesgruppe terapeuten man blir tildelt tilhører, men de aller fleste skal ha videreutdanning i familie- og parterapi. For mer info om parterapi i Oslo via familievernkontoret, sjekk deres nettsider på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for hvordan komme i kontakt.

Parterapi i Oslo; i Googles hender?

Dersom man av ulike grunner ikke kan benytte seg av parterapi ved sitt lokale offentlige familievernkontor, er man faktisk i prinsipp overlatt til det private markedet og for det meste søkemaskinene til Google og lignende for å finne frem.

Et raskt søk på ”parterapi i Oslo” på Google nå i 2016 gir et mylder av søkeresultater av private tilbydere. Dette er såkalte tilbud om parterapi, det ene mer lovende enn det andre, alt fra nettbaserte opplegg til 2-3 ukers kurs på landet. Mange av disse er selvfølgelig betalte annonser for å komme lett til syne for deg som søker. Det er umulig å skulle gi en guide på hvordan navigere i dette mylderet, men her følger noen punkter som kan være viktige å vurdere på forhånd og underveis i terapiforløpet:

 • Hva slags utdanning og tilnærming har parterapeuten?
 • Hva kan jeg forvente av parterapeuten?
 • Hva slags effekt og utbytte kan jeg forvente av parterapien?

Hva slags utdanning og tilnærming har parterapeuten?

Som nevnt ovenfor i eget avsnitt, parterapeuter kan ha veldig forskjellig utdanningsbakgrunn. Det vil si at de også kan ha stor variasjon i sitt teoretiske bakteppe for forståelse av samlivsvansker, og ikke minst stor variasjon i sin tilnærming til dere og deres problematikk. Således kan parterapi være så mangt, og viktige punkter å sjekke ut i dette kan derfor være følgende:

 • Er måten terapeuten presenterer seg selv (utdanning og erfaring) og sitt tilbud om parterapi (teoretiske ståsted og tilnærming) forståelig for dere?
 • Får dere en opplevelse av formål og mål med parterapien, og er dette forståelig for dere?

Husk! Det er lov å være nøye med hvem man ender opp med som sin terapeut. Å føle seg usikker eller utrygg på terapeuten vil forstyrre optimalt utbytte av samtalene. Her vil det være veldig viktig å ta dette opp med parterapeuten i tilfelle. En god parterapeut skal kunne trygge situasjonen, også i møte med en slik ”konfrontasjon”.

Hva kan jeg forvente av en parterapeut?

Uavhengig av om parterapeuten er psykolog eller ikke, så skal dere minimum kunne forvente at han/hun:

 • er nøytral (ikke tar side og ikke dømmende)
 • skaper trygghet i samtalesituasjonen
 • er undersøkende og lyttende til dere
 • at taletiden og oppmerksomheten på hver enkelt av dere blir jevnt fordelt
 • byr sin kompetanse og bidrar til økt bevissthet og forståelse av problematikken og dynamikken mellom dere (hva kan vanskene komme av, hvordan utspiller det seg, hvordan kan det endres?)
 • bidrar til at problematikken konkretiseres på en slik måte at en målsetting for samtalene kan formuleres
 • evaluerer sammen med dere underveis hvordan dere opplever parterapien (fokus, tilnærming, effekt og utbytte)
 • bidrar til en bedret kommunikasjon mellom dere
 • bidrar til en økt forståelse for hverandre

Mange par etterlyser konkrete tips, råd og hjemmeoppgaver fra sin parterapeut. En viktig grunn til at gode parterapeuter kan være noe tilbakeholdne på dette, særlig i starten av parterapien, er hva vi vet fra forskning om hva som kreves for å kunne oppnå varig endring.

Tips og råd, selv om de er aldri så gode (for eksempel ”sett av tid til å snakke mer med hverandre”), vet vi kan ha gode effekter på korttid, men ha en tendens til å blekne over lengre tid. En god parterapeut skal kunne bistå dere til å finne deres egne løsninger på problemene. Dette vet vi gir bedre effekt over tid.

Hva kan jeg forvente er effekten/utbytte av parterapi?

Dette spørsmålet vil naturligvis variere ut i fra hva som har blitt definert som målsetting for parterapien. Eksempler på typiske målsettinger i parterapi kan være:

 • bedret kommunikasjon og samarbeid
 • økt nærhet og intimitet
 • avklare det å skulle bli værende eller ende forholdet
 • reparere tillitsbrudd
 • forebygge samlivsvansker

Slike målsettinger kan ikke selv de beste parterapeuter kunne garantere dere i parterapi, i hvert fall ikke som varer over tid. Men målsettingen blir allikevel viktig for å etablere et konkret fokus i parterapien og bistå dere i en prosess mot målet. Her følger noen generelle eksempler på hva man kan forvente av effekt/utbytte på tvers av målsettinger:

 • få definert kjerneproblemene i forholdet (for eksempel svik, mistillit, utrygghet, ensomhet, forakt, forskjeller, unnvikenhet, følelsesmessig distansering og lignende)
 • få økt bevissthet og forståelse av en selv og den andre i forholdet (av og til med bieffekt å øke gjensidig respekt og empati ovenfor hverandre)
 • få økt bevissthet og forståelse av dynamikken i forholdet (for eksempel samhandlingsmønstrene)
 • oppdage nye løsninger og endringsalternativer
 • øke grunnlaget for å kunne ta beslutninger og valg (å komme seg ut av ambivalens)

Hvordan kan jeg best mulig nyttiggjøre meg parterapi?

Til slutt; tar vi for gitt at vi vet hva vi skal gjøre når vi skal gå i parterapi? Hvor får egentlig denne ideen fra og hvor har vi lært om det å gå i parterapi? Hvilke forventninger har vi til oss selv i parterapi?

Når forholdet skranter som verst så er det vanlig at ideen om å oppsøke parterapi kommer. Dette er ofte et uttrykk for at en eller begge parter i forholdet opplever en form for engstelighet eller maktesløshet ovenfor den aktuelle problematikken (men unntak av de som oppsøker parterapi for egenutvikling og forebygging av samlivsvansker). Det er ofte blitt etablert en samhandlingsmønster og en kommunikasjonsform som istedenfor å løse opp heller opprettholder problematikken.

Når man da først har sagt til villig til å oppsøke parterapi, kan det være hensiktsmessig å ta en runde på hvordan en best kan nyttiggjøre seg denne samtalesituasjonen. Her følger noen generelle tips og råd:

 • tenk igjennom hva som er viktig for deg å sette ord på og på hvordan du opplever problematikken
 • forsøk å si noe om dine forventninger til parterapi (inkludert dine ønsker om endring/bedring)
 • del av seg selv og dine indre opplevelser (både tankemessige og følelsesmessige)
 • forsøk å legge bort fokus på hvem som har rett og galt og hvem som er den skyldige (dette er ofte årsaken til fastlåst kommunikasjon av mange grunner)
 • forsøk å være åpen for å lære noe nytt og forstå deg selv og den andre bedre
 • forsøk å være åpen for gjøre ting annerledes
 • spør parterapeuten hvis du lurer på noe
 • gi tilbakemelding til parterapeuten hvordan du opplever parterapien

Vi håper at du fant svar på noe av det du lurte på om parterapi. Ta gjerne kontakt om det er noe mer du lurer på i forhold til Favne Psykologbistand og vår tilnærming til parterapi