FagartikkelHva erSelvhjelp

Som psykolog og leder i Favne Psykologbistand får jeg daglig henvendelser fra folk som lurer på dette med å gå til psykolog. Her har jeg forsøkt å skrive et innlegg om noen av de vanligste spørsmålene jeg får.

Det kan være vanskelig å vurderer om det å gå til psykolog er noe for deg, og du er langt fra den eneste som lurer på dette. Folk lurer ofte på: 

 • … når kunne jeg hatt utbytte av å gå til psykolog?
 • … hvordan fungerer egentlig psykologsamtaler?
 • … hvorfor skal jeg velge en psykolog som hjelpeperson?
 • … hvor kommer jeg i kontakt med en psykolog?

Denne teksten er ment som et hjelpemiddel til deg som lurer på nettopp disse tingene.

Når kan du ha nytte av å gå til psykolog?

Det finnes ingen enkle fasitsvar på dette som vil kunne gjelde for alle. Det er normalt å ha det vanskelig med tanker og følelser i perioder i livet, og ofte løser man slikt på egenhånd eller sammen med venner eller familie, uten å måtte oppsøke psykolog.

Som en tommelfingerregel kan jeg si at du kan ha nytte av å gå til psykolog når vanskene er der over tid og funksjonsnivå og livskvalitet er hemmet eller redusert på grunn av vanskene. Med ”funksjonsnivå” mener jeg din evne og mulighet til å fungere i dine omgivelser – som kjæreste, kollega, forelder, barn, kompis, ansatt. Med ”livskvalitet” mener jeg rett og slett å ha det mer bra enn dårlig – å ha jevnlig kontakt med positive følelser som interesse, glede, iver og engasjement.

Psykisk uhelse

Psykisk uhelse dreier seg i hovedsak om tanker, følelser eller atferd som plager deg på en slik måte at det forstyrrer stemningen i deg, selvbildet ditt og evnen til å fungere som du ønsker.

Du kan føle deg oppjaget og urolig eller tung og nedstemt. Du kan få det vanskelig med hvem du er og hvordan du er. Du kan få det vanskelig med studiene, jobben og de daglige gjøremålene. Du kan miste appetitten og få søvnvansker. Ofte vil man merke at en strever ekstra sosialt, enten ved at det tapper en for krefter, at man unngår andre og isolerer seg mer eller havner oftere i konflikt med andre.

Hvis slike indre vansker varer over tid og reduserer fungering og/eller livsutfoldelse, kan det være tegn på at du strever med et psykisk problem som du kan få utbytte av å ta opp med en psykolog.

Hvis du vurderer å gå til psykolog kan det altså være nyttig å stille deg selv følgende spørsmål:

Påvirker dine indre psykiske utfordringer og vansker:
 • Ditt selvbilde (hvem og du og hvordan du er)?
 • Din daglige fungering og/eller livsutfoldelse (hemmer og/eller reduserer)?
 • Din stemning (oppjagethet, uro, svingninger og/eller nedstemthet)?
 • Ditt samvær med andre (tappende, unngåelse, drama og konflikt)?

Hvis ja, så er psykolog en av de tryggeste og mest kompetente fagpersonene du kan oppsøke og søke bistand hos (les om mer om dette under om ”hvorfor oppsøke psykolog”).

Er du i tvil om du trenger å snakke med en psykolog, kan du gjøre følgende ting:

 • Forhør deg med andre (familie, venner…) eller søk opp informasjon på nettet. På nettsiden til Psykologforeningen eller Si det med ord finnes det mye bra informasjon både fra andre mennesker i lignende situasjoner, og en del nyttig informasjon om ulike typer hjelp.
 • Snakk gjerne med din fastlege. Fastleger har som regel oversikt over hva slags hjelpetilbud som finnes der du bor, og de kan hjelpe deg til å sortere ut hva slags hjelp som vil være bra for deg.
 • Eller, ta direkte kontakt med en psykolog og avtal en vurderingssamtale (Se avsnittet under om ”Hvor” for hvor du kan komme i kontakt med psykolog) . Psykologen vil bistå deg med å vurdere hva slags problemer du strever med, om du trenger noen form for hjelp og i så fall hva slags hjelp som vil være bra for deg.

Hvordan tar jeg kontakt til en psykolog?

Vet vi hva det er å gå til psykolog? Hvem lærer deg i tilfelle om det? Til en lege går vi og peker et sted på kroppen og sier: ”Akkurat her gjør det vondt”.

Dette er for mange ikke like enkelt å skulle gjøre ovenfor en psykolog. I avsnittet følger noen tips som kan gjøre dette litt enklere for deg når du vurderer å gå til psykolog.

Hva er en psykolog opptatt av når du kommer til samtale?

En psykolog vil at du skal peke på det som er vondt, ubehagelig, forvirrende og/eller vanskelig for deg i livet ditt her og nå. En god psykolog vil at du skal sette ord på:

 • Hva er det som plager deg og hvordan opplever du det?
 • På hvilken måte skaper det som plager deg vansker i livet ditt her og nå?
 • Hva ønsker du endret/bedret?

Tenk gjerne igjennom disse punktene før samtale med psykolog. Hvis du synes det er vanskelig å sette ord på nettopp disse punktene, så si det til din psykolog. En god psykolog skal nemlig kunne bistå deg videre i å få tak i dette ved å spørre deg ut og kartlegge. Noen ganger er det nok med én samtale for deg å formulere dette, andre ganger tre eller flere. En god psykolog er tålmodig, det må du også være.

En plan for samtalene

En psykolog er opptatt av å kartlegge og innhente informasjon fra deg knyttet til punktene over for å kunne lage en plan for behandlingen. En slik plan skal blant annet inneholde:

 • En grundig forståelse av ditt problem basert på psykologisk vitenskap (angst, depresjon, relasjonsvansker osv).
 • Beskrivelse av en hensiktsmessig terapeutisk tilnærming basert på forskning (dvs metode og fremgangsmøte for å arbeide med problemet).
 • Et eller flere behandlingsmål (det du ønsker endret/bedret).

Dette legger selve grunnlag for det videre terapeutiske arbeidet og er veldig viktig for å konkretisere hensikten med samtalene. Er du allerede i gang hos psykolog og dette har blitt hoppet bukk over, så ta det enten opp din psykolog eller finn deg en annen psykolog.

Hva gjør en psykolog i løpet av en samtale?

Mange kan være usikre på hva en psykolog egentlig følger med på og gjør under samtalen. Her en noen punkter til deg som lurer på det:

En god psykolog skal gjøre følgende under samtalene med deg:

 • Lytte til deg for å sette seg inn i og forstå din tilstand og situasjon.
 • Bidra med psykologisk fagkunnskap slik at du forstår din tilstand og situasjon bedre.
 • Lytte og se etter tanker og reaksjonsmønstre i deg som kan være opprettholdende for vanskene dine og hjelpe deg bli økt bevisst dette.
 • Hjelpe deg med å finne ut av hva du kan gjøre for å få bedre eller endre noe.
 • Holde seg til dokumentert metode for behandling av dine vansker.
 • Følge med på om samtalene har effekt og evaluere dette sammen med deg.
Hva skal jeg gjøre i timene?

Mange kommer til samtale med psykolog og sier “jeg vet ikke helt hva skal si eller ta opp i dag”. Mange tror at de må forberede seg mye på forhånd. Men slik er en det altså ikke. Din viktigste oppgave er å møte opp. En god psykolog skal kunne hjelpe deg derfra. Her følger noen tips til deg vedrørende hva du kan gjøre i timene for å bidra til å hjelpe deg selv:

 • Forsøk så godt du kan å dele det du til enhver tid tenker og føler omkring dine vansker og det å skulle snakke åpent om de med din psykolog.
 • Ta deg tid mens du er der til å virkelige kjenne etter hvordan du har det og hvordan det er å være deg.
 • Spør hvis du lurer på noe eller synes det din psykolog sier er uklart eller vanskelig å forstå.

Hvorfor skal du velge hjelp hos en psykolog?

Det er i hovedsak tre grunner til at du skal oppsøke en psykolog når du strever psykisk:

 1. Psykologer har en lang forskningsbasert universitetsutdanning spisset mot psykisk helse (som den eneste i Norge).
 2. Psykologer benytter seg av forskningsbaserte metoder og tilnærminger (med dokumentert effekt) i behandling av psykiske vansker.
 3. Dine psykiske vansker er trolig ikke unike (psykologen har nok hørt om det før) og en psykolog vil i det minste kunne undersøke sammen med deg om endring eller bedring er mulig og eventuelt hva det vil kreve av deg– i motsetning til å måtte akseptere og leve et liv med de psykiske vanskene.

Dette betyr ikke at det ikke vil kunne hjelp å få hjelp av andre fagpersoner innen psykisk helse, men psykologer sammen med psykiatere er trolig den best kvalifiserte yrkesgruppen i Norge til å vurdere og behandle psykiske vansker og lidelser, da særlig hvis man er opptatt av vitenskapelig dokumentert praksis og finner trygghet i dette.

Vanlige sperrer for å ikke oppsøke psykolog.

Mange vegrer seg for å ta kontakt med psykolog for hjelp til personlige problemer, og det kan være mange grunner til dette. Noen av disse hører til holdninger og myter fra gammelt av, mens andre er helt vanlige psykiske reaksjoner på å både ha et problem og det å skulle åpne seg opp for andre om det.

Heldigvis er holdninger og myter fra gamle dager betydelige endret i nyere tider, feks at bare gale mennesker går til psykolog, og/eller at psykologer roter med hjernen din. Psykiske vansker er i dag heldigvis mye mer akseptert som noe allment og vanlig takket være økt fokus på psykisk helse og normalisering av behovet for psykologhjelp (som for eks gjennom TV-programmer ”Jeg mot meg”, ”Psyk forandring”, ”Skam”, osv.). Terskelen for å oppsøke hjelp for psykiske vansker har heldigvis gått vesentlig ned.

Vanlige sperrer for å oppsøke psykolog:
 • ”Innrømme” å ikke klare å løse vansker selv, tegn på svakhet.
  • Husk: det å søke hjelp hos andre er også en måte å hjelpe seg selv på (en veldig lur en faktisk) og heller et tegn på styrke
 • ”Jeg vet ikke hva jeg skal si”.
  • Husk: det å ikke ha ord for det som plager en er ofte en del av problemet.
  • Husk: psykologen spør og hjelper deg med å sette ord på det du synes er vanskelig
 • ”Mitt problem er ikke stort nok, andre har det verre enn meg”
  • Husk: å knekke en finger er vondt selv om en annen har knekt alle fingrene sine. Vi lar ikke være å dra til lege av den grunn (begge har nytte av å dra til legen).
 • Finne ut at en er ”gal” eller ”forstyrret”.
  • Husk: psykologer er ikke der for å gi en dom over deg
  • Husk: er det noe psykologer vet så er det at normalitet er et meget vidt begrep og at selv ”galskap” kan forstås i lys av normalitet
 • ”Jeg kan ikke hjelpes”.
  • Husk: Dine vansker er trolig ikke unike (psykologen har nok hørt om det før), og de aller fleste psykiske problemer og lidelser kan behandles og bedres, om ikke alltid på en slik måte at problemet er borte for evig tid, men på en slik måte at det ikke nødvendigvis lenger er gjennomgripende i livet ditt og dermed heller ikke begrensende for din daglige og personlige livsutfoldelse.

Hvor finner jeg en psykolog?

Det er i hovedsak to måter å komme i kontakt med psykolog for vurdering og behandling av psykiske vansker:

Alternativ 1: Psykologer i offentlig psykisk helsevern

Dette starter med en tur til fastlegen din som er den som kan henvise deg til psykolog ved offentlige psykiske helsetjenester med refusjon (frikort). Fastleger skal ha oversikt over hva slags hjelpetilbud som finnes der du bor, og de kan hjelpe deg til å sortere ut hva slags hjelp som vil være bra for deg. Du vil kunne bli henvist til psykolog på to måter i det offentlige:

 • Distriktpsykiatrisk senter (DPS) som sokner til ditt lokale helseforetak (sykehus).
 • Avtalespesialister i ditt lokalområdet (privatpraktiserende psykologer som har refusjonsavtale).

Man må som regel regne med lang ventetid hos en psykolog i DPS (fra noen uker til opptil 6 måneder) og særlig hos avtalespesialister. På grunn av stor pågang i det offentlige og prioriteringer knyttet til alvorlighetsgrad er det ikke alle som får tilbud om behandling i det offentlige selv om en har blitt henvist dit av sin fastlege.

 Alternativ 2: Privatpraktiserende psykologer uten refusjon

For å få til en rask vurderingssamtale, eller for å komme i gang med samtaler hos psykolog uten lang ventetid, kan du søke opp psykologer som driver privatpraksis. De fleste psykologer kan søkes opp på nettet (f.eks ved å søke “psykolog”, “psykologer”, “terapi” o.l.), og det finnes flere nettsider der man kan lese andres anbefalinger (f.eks på Gule Sider).

Jeg jobber i Favne Psykologbistand, som er en privatpraktiserende klinikk i Oslo som betjener Oslo og omegn. Vi er psykologer og psykologspesialister som har lang erfaring fra offentlig psykisk helsevern, og har gjort det til vårt prosjekt å utvikle god hjelp.

For å sette opp en avtale hos psykolog uten refusjon trenger du ikke henvisning fra fastlege. Du kan ta direkte kontakt over telefon eller epost og avtale en time. Bakdelen er at du må betale for hele behandlingen selv, men fordelen er at du som regel kommer i gang raskt. Mange av våre klienter trekker fram at det var viktig at de ikke trengte å vente lenge.

 Alternativ 3: Bedrifthelsetjeneste og helseforsikring

Flere og flere arbeidsgivere tilbyr sine ansatte timer hos psykolog som en del av deres bedriftshelsetjeneste. Det er også blitt vanligere at helseforsikringer også inkludere samtaler hos psykolog.

Lurer du på noe mer om det å søke psykolog, ta kontakt med oss i Favne Psykologbistand! Vi svarer deg gjerne på spørsmål.