FavnebloggenBilde av en hjerte som simbol for Bedriftspsykolog

Bilde: Mie Simonnæs

Favne Psykologbistand tar daglig i mot personer som har fått tilbud om oppfølging hos psykolog fra sin arbeidsgiver. Enten via en direkte avtale med arbeidsgiver eller som en del av arbeidsgiverens øvrige bedriftshelsetjeneste. Det er lett å se fordelene med bedriftspsykolog; ansatte får raskere hjelp og det kan både forhindre og forkorte sykefraværet til den ansatte. I tilfeller med lengre sykemeldingsperioder på grunn av psykisk helse vil fokuset ofte være på å få den ansatte tilbake i jobb. 

Vi skriver her kort om psykisk helse i arbeidslivet og hva en bedriftspsykolog kan bidra med. Se også video under med Favnes psykologspesialist Kirsti Sunde Hansen om temaet. 

Psykiske helseproblemer er et stort samfunnsproblem

Psykiske plager og sykdom utgjør en av de største helsemessige utfordringene i samfunnet i dag. WHO antar at psykiske lidelser trolig vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020 (Folkehelsemeldingen, 2017).

For de fleste er arbeidslivet en helsefremmende faktor. Arbeid er med på å sikre personlig økonomi, gi struktur i hverdagen, skape tilhørighet og økt selvfølelse. Allikevel er psykisk helse den største årsaken til fravær fra jobb i Norge i dag. Psykiske helse handler om hvordan vi tenker, føler, handler og også hvordan vi omgås andre. Utfordringer knyttet til dette kan være tegn på at den psykiske helsen din kan være i ubalanse.  

Psykiske helseproblemer ikke nødvendigvis et hinder for arbeid

Det er viktig å vite at psykiske helseproblemer ikke i seg selv er til hinder for å delta i arbeidslivet, men kan samtidig føre til utfordringer som bør håndteres på en hensiktsmessig måte. Deltakelse i arbeidslivet til tross for psykiske helseproblemer kan gi opplevelse av mestring, og er derfor en viktig faktor for å bedre psykisk helse.  

Psykiske belastninger som livskriser, konflikter på arbeidsplassen eller andre psykiske utfordringer over tid er en av hovedårsakene til langtids sykefravær i Norge i dag. Som arbeidsgiver har du ansvar for å forebygge og legge til rette for god psykisk helse for de ansatte.

Hva er psykiske helseproblemer?

I dagligtalen skiller vi mellom psykiske lidelser og psykiske plager. Alle vil vi fra tid til annen oppleve psykiske plager, som tungsinn, søvnvansker eller engstelse. Dette er betegnelsen på psykiske tilstander som er plagsomme, men som ikke hemmer oss i så stor grad at de kan anses som diagnoser. Begrepet psykiske lidelser benyttes når diagnosekriterier er oppfylt, for eksempel for depresjon eller angstlidelser. Diagnosekriteriene innebærer ofte at tilstandens må være så utfordrende at det ikke er mulig å leve livet som normalt lenger for den det gjelder.

Dette kan være tegn på at du kan ha nytte av å snakke med psykolog:

 • Stresshåndtering og utbrenthet i jobb
 • Søvnvansker
 • Krisehåndtering og bearbeiding etter livsbelastende hendelser
 • Konflikter på arbeidsplassen
 • Sykefraværsoppfølging
 • Økende grad av angst og uro
 • Grubling som er vanskelig å legge fra seg
 • Støtte i krevende arbeidssituasjoner
 • Konflikter på arbeidsplassen
 • Mobbing og trakassering på arbeidsplassen
 • Alkohol- og rusmisbruk

Hva kan en bedriftspsykolog bidra med?

Først og fremst at den ansatte får rask hjelp. Vi vet at mange mennesker venter lenge før de tar steget og ber om hjelp med psykiske vansker. Vi vet også at det ofte kan være være lange ventetider før man får den hjelpen man trenger. Lang ventetid kan øke risikoen for at tilstanden til vedkommende enten opprettholdes unødvendig lenge eller at den forverres. I Favne Psykologbistand tenker vi derfor at god psykisk helsehjelp er å få raskt hjelp.

Her er andre eksempler på hva en bedriftspsykolog kan bidra med:

 • Raskt utrede og kartlegge den ansattes psykiske vansker
 • Vurdere behandlingsbehov (grad av psykiske vansker) og behandlingsplan (inkludert hyppighet og lengde)
 • Sammen med den ansatte sette opp mål for behandlingen relatert både til psykisk helse og arbeid (symptom- og funksjonsbedring)
 • Sammen med den ansatte samarbeide med arbeidsgiver og eventuell bedriftshelsetjeneste
 • Eventuelt henvise videre til offentlig spesialisthelsetjeneste og/eller arbeidsinstanser i NAV ved behov

Hva kan bedriften gjøre?

Det er en økende grad av bedrifter som ønsker å tilknytte seg psykolog for at deres ansatte skal få rask tilgang på denne type helsetjeneste. Vi har god erfaring med at ansatte og bedrifter opplever dette som nyttig for å ivareta den psykiske helsen til de ansatte, noe som igjen vil kunne redusere sykefravær. Det er flere måter å organisere et slikt samarbeid på, hvor formålet er likt; nemlig å sikre rask oppstart for den ansatte og deretter gi denne en god oppfølging.  

Vi håper denne infoen kan ha vært nyttig for deg og eventuelt din bedrift. Les gjerne mer om vårt tilbud på våre nettsider.

Med vennlig hilsen,

Kirsti Sunde Hansen

Psykologspesialist/Faglig leder Favne Orgpsyk