Psykologhjelp til familier, barn og ungdom

Favnes seksjon for barn og ungdom sin psykiske helse tilbyr psykologhjelp til barn og ungdommer som strever med vanskelige følelser, uro og bekymringer, og/eller med relasjoner til andre. Det er ikke uvanlig at barn og unge kan oppleve perioder der det er vanskelig å være dem, men for noen vil dette kunne strekke seg utover det den enkelte klarer å håndtere selv eller håndtere ved hjelp av sine nærmeste.

Favnes psykologer kan tilby hjelp i form av kartleggings- og utredningssamtaler, veiledning av foreldre, samt lekterapi og samtaleterapi for barn og ungdom.

Favnes psykologer er underlagt Helsepersonelloven og er forpliktet å utøve sin virksomhet i henhold til ”Etiske prinsipper for nordiske psykologer”.

Favnes psykologer tilbyr veiledning i miljøterapi og omsorgsarbeid til personal som jobber med barn og unge med forsterkede omsorgsbehov og som ivaretas av barneverntjenesten. Favnes psykologer fokuserer særlig på:

  • hensynet til barnets normalpsykologiske behov
  • hensynet til barnets psykiske helse
  • hensynet til det enkelte barnets særegne omsorgsbehov
  • bakgrunnen og målsettingen for det iverksatte hjelpetiltaket

Målsettinger for veiledningen er:

  • å øke personalets kunnskap og kompetanse vedr. miljøterapi og omsorgsarbeid
  • å øke kompetanse til ivaretakelse av barn og unge med forsterkede omsorgsbehov og ulike atferds- og reguleringsvansker
  • å oppnå større grad av faglig forståelse for barnets situasjon og barnets vansker