FavnebloggenBilde av kvinne som bader og hennes speilbilde i vannet.

Av: Psykologspesialist Pål Espen Olsen

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) som tilnærming til psykiske problemer, følelsesmessige og relasjonelle vansker har de senere årene blitt stadig mer populær. Både blant behandlere og de som søker hjelp for sine problemer.

Jeg har brukt mye tid de siste 5-6 årene på å lære og videreutvikle meg som ISTDP-terapeut, og jeg vil her forsøke å gi en kort innføring i terapiformen.

Hovedfokus i ISTDP

I ISTDP forsøker vi nokså hurtig å gå i dybden og legge til rette for nye emosjonelle og relasjonelle erfaringer. Samtidig søker vi å forstå problemenes opprinnelse og utvikling. Vi jobber med både bevisste og ubevisste tanker, følelser og atferd. Formålet med dette er å hjelpe den enkelte med å leve et friere liv basert på egne behov, ønsker og premisser.

En jeg nylig jobber med, oppsummerte sin erfaring godt etter to-tre innledende terapitimer:

Når jeg har gått i terapi tidligere, har jeg fortalt historier fra A til Å, snakket meg gjennom dem og fått tømt meg litt. Det vi gjør her… Du er helt «uinteressert» i historiene, men prøver å ta tak i følelsene og reaksjonene – hva er det som skjer med meg, hva er det jeg ønsker? Hva er det underliggende? Alt det andre er bare innpakning. …

Det er mye mer spennende for meg å gå inn i dette følelsesmessige underliggende. Å prøve å forstå hva som skjer i meg, kjenner jeg at er riktig. Det berører meg på enn annen måte enn når jeg tømmer meg. Å tømme meg hjelper overhodet ikke med det underliggende. Jeg er famlende, men jeg har tro på at dette er riktig. For det er noe jeg må få tak i. Når jeg har gått i tømme-meg-timer, så har jeg gledet meg. Nå er det mer blanda følelser knyttet til å komme til timer, og nettopp derfor har jeg større tro på det.

Bakgrunn

Noe frustrert over de svært varierende og uforutsigbare resultatene han og hans pasienter nådde gjennom tradisjonell psykoanalyse, begynte den kanadisk-iranske psykiateren, Habib Davanloo, på 1960-tallet å ta opp video av sine terapitimer. Når det han gjorde resulterte i positiv effekt hos den han forsøkte å hjelpe, studerte han eget bidrag nøye. Deretter prøvde han det samme med nye pasienter. Han inkluderte etter hvert også sine pasienter i analyser av terapiene. Dette kulminerte i teknikker og teori vi i dag kjenner som Intensiv Psykodynamisk Korttidsterapi (eller Intensive Short-Term Dynamic Therapy – ISTDP).

ISTDP i dag

I dag er ISTDP videreutviklet, praktisert og forsket på verden rundt. Kunnskapsdatabasen vokser stadig. Tilnærmingen har vist seg nyttig på tvers av de fleste diagnoser og typer relasjonelle og emosjonelle vansker. Den kanadiske professoren, Allan Abbas, har samlet mye av forskningen på denne siden for den som interessert.

I Norge er det Norsk Institutt for ISTDP som gir opplæring og trening for psykologer i denne metoden. Les gjerne mer om praktisering av ISTDP hos oss i Favne på våre nettsider om ISTDP.

Intensiv

Intensiv refererer til en intensjon om å ligge så tett opptil den enkeltes følelsesmessige og mentale kapasitet som det til enhver tid er mulig å jobbe. Psykologen søker altså å finne en optimal intensitet i det terapeutiske arbeidet. Det innebærer å skape tilstrekkelig emosjonell aktivering til at utvikling og endring kan finne sted. Samtidig prøver psykologen å regulere ned tempo og intensitet når angst og ubehag truer med å bli ødeleggende. ISTDP-terapeuten er fremoverlent, aktiv og involvert i den terapeutiske prosessen, særlig i den innledende fasen av terapien.

Dynamisk

Terapiformen bygger på en psykodynamisk forståelse av menneskesinnet og mellommenneskelig fungering. Det innebærer en forståelse av at en del av menneskets følelser, motiver og drifter er ubevisste. Og når vi strever i oss selv og med andre mennesker, skyldes det ofte (men ikke nødvendigvis utelukkende) ubevisste elementer ved vårt indre liv og vår atferd i relasjoner med andre. I ISTDP er vi særlig opptatt av hvordan ubevisste komplekse eller blandede følelser, og vår håndtering av disse, skaper eller bidrar til psykisk lidelse.

Grovt sett skaper vanskelige og konfliktfylte følelser trøbbel på to måter. Den første er at vi kan bli så engstelige at vi ikke klarer tenke klart eller får fysiske plager (eksempelvis svimmelhet, tåkesyn, kvalme eller diaré). Den andre er at vi kan ty automatisk og ubevisst til ulike mekanismer for å dempe eller unngå følelsene og det som trigger dem. De mekanismene vi bruker ender opp med å skape ulike vansker i oss selv og med andre mennesker. Eksempler på dette kan være at vi strever med nærhet, trekker oss unna andre og ender opp med å bli ensomme og nedstemte.

Korttidsterapi

En terapi med tydelig fokus og optimal intensitet, tenderer til å være av kortere varighet. I noen tilfeller betyr det at terapien varer i en eller få timer. I de fleste tilfeller har terapiene en varighet mellom 10 og 40 timer. Det er likevel vanskelig å spå et eksakt timeantall. ISTDP-terapeuten har som utgangspunkt å komme til bunns i de aktuelle vanskene det søkes hjelp for. Målet er å oppnå betydelig reduksjon av plager men også mer frihet til å være oss selv i verden. Noen ganger er tilstanden av en slik kompleksitet og alvorlighetsgrad at lengre behandling er nyttig.

Psykoterapi

Psykoterapi er den generelle betegnelsen på hvordan samtale og relasjon brukes for å se innover hos den som søker hjelp for å skape både indre og ytre (atferdsmessig) endring.

ISTDP-terapeuten forsøker å lytte med både ører, øyne og egen kropp for å fange opp både historien som fortelles med ord og alle de ulike reaksjonene som dukker opp underveis. Ofte vil kroppen kommunisere vel så godt om det ubevisste og automatiserte, som tankene våre og historiene vi forteller. Terapeuten vil derfor ofte invitere deg til å kjenne etter og lytte til egen kropp, og sette ord på både sensasjoner og impulser som følger når intense og vanskelige følelser vekkes. Når dette skjer i trygge omgivelser med optimal intensitet, blir det mulig å føle det som før ikke var tilgjengelig eller mulig å føle. Erfaringer og følelser kan møtes på ny med andre responser og ny forståelse. Da vil ikke følelsene lengre kjennes farlige eller for intense, og behovet for å unngå eller håndtere dem på destruktivt vis forsvinner.

Har du spørsmål om ISTDP?

Dersom du lurer på noe mer angående ISTDP som behandlingsform, og/eller om dette kan være noe for deg, ta gjerne kontakt med oss i Favne Psykologbistand. Du blir i tilfelle videreformidlet til en av våre psykologer som er sertifisert og tilbyr denne formen for terapi.